Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

Velferdsalliansen har ved en gjennomgang lite ros og godt nytt å si om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Både fattige, arbeidssøkere, enslige forsørgere og andre lavinntektsfamilier vil oppleve sterke kutt og strammere beskatning i neste års budsjettforslag. Grupper som er i jobb og som må pendle pga. et utfordrende arbeidsmarked i nærområdet for å komme i arbeid, står også i mange tilfeller i fare for å bli arbeidsfattige –  working poor pga. hardere beskatning ved bortfall av bla pendlerfradraget til kost.

I stedet bygger regjeringen opp under strategier om unntaksbestemmelser som vil gjøre fradrag og velferdsordninger vanskeligere tilgjengelig og skape mer behov for byråkratiske innretninger mellom individ og samfunn. Regjeringens økte krav til mobilitet i arbeidsmarkedet og sanksjonspolitikk i stønadsordninger overfor de som ikke har mulighet til å reise vekk fra hjemstedet, gjør med regjeringens forslag det vanskeligere å kunne ha en inntekt å leve av. Ofte finnes det heller ingen jobb å leve av selv om de må reise fra sitt hjemsted. 

Skatteklasse 2 forsvinner noe som vil ramme ca. 83.000 familier, mange av de med anstrengt økonomi fra før av.

Regjeringen har lagt seg på en linje hvor de som har minst og de som har inntekter i mellomsjiktet vil lide mest. De med lave og middelstore inntekter som er i jobb tvinges av regjeringen til å leve under fattigdomsgrensa når fradrag faller bort og skatteskjerpelser og avgiftsøkninger inntreffer. 

For de som står utenfor arbeidsmarkedet og som vil inn igjen har det de siste 8 år blitt innført store kutt. Med regjeringens ytterligere kutt forslag for 2018 medfører det at mange mottakere av velferdsordninger for de utenfor arbeidsmarkedet vil få det vanskeligere, både med hensyn til ytelsesnivå og ytelsens varighet. 
AAP – arbeidsavklaringspenger har de siste år blitt redusert med 19,4 % og Overgangsstønad til enslige forsørgere med 38,9 %. I tillegg kutter regjeringen 700 millioner i kommende tre års periode for dagpengemottakere med et kvalifiseringsgrunnlag på 1G i snitt pr. år i treårsperioden forut for at de ble ledige. Regjeringens begrunnelse om svak arbeidstilknytning holder ikke mål da mange sliter med å få jobb og da vil stå uten inntekt. Samtidig vil flere av disse havne i kommunenes sosialhjelpsstatistikk som igjen vil medføre større press på NAV og kommunebudsjettene.

Når velferdsytelser kuttes vil og gruppers tilknytning til arbeidsmarkedet svekkes. I dag er ca. 73.000 ungdommer i aldersgruppen 15-24 år klassifisert som NEET- not in education, employment, or training dvs. ungdom som verken er i utdanning, jobb eller opplæring.

Antall fattige øker og ca. 450.000 mennesker lever under fattigdomsgrensen over en periode på 3 år.

Når vi vet at Barne- og likestillingsdepartementet gir oppdrag til Forbruksforskning instituttet SIFO som har til hensikt å minske husholdningens budsjettposter i forhold til dagens referansebudsjett og som er basert på et forbruksbasert fattigdomsmål, virker det som at regjeringen ikke tar fattigdom på alvor og ønsker parametere som gjør det mulig å sammenlikne seg med andre land dvs. EUs fattigdomsgrense. Vi mener det er feil tilnærmingsmåte å gjøre forsøk på å definere bort fattige, ved å sette inntektsgrenser for nødvendig livsopphold så lavt at regjeringen kan skryte av færrest mulig fattige i Norge uten at noen får det bedre. 

Sanksjoner og aktivitet i stedet for en aktiv inkluderingsstrategi for de som ønsker å komme tilbake i arbeid som ulike regjeringer har levd etter de siste 20 år, har ikke virket og er feil tilnærming til menneskers levde liv.

Vi som representerer de som vet hvor skoen trykker har over mange år krevd en aktiv inkluderingsstrategi i arbeidet med å få flest mulig folk som står utenfor inn i arbeidslivet.  Å få rettighetsfestet sosialhjelpen er det viktigste tiltak regjering og storting kan gjøre, og da på et adekvat nivå som eksempelvis SIFOs referansebudsjett.

Regjeringer og politikere klager over at velferd koster og sparker nedover mot de som har minst. De er ikke det første land som lever etter en slik strategi, men erfaringer fra andre land tilsier at slike strategier ikke fungerer da den bringer mennesker lenger unna arbeidsmarkedet.

Derfor ber vi støttepartier til regjeringen og en samlet opposisjon om å unnvike de verste feilskjær som foreslås innført i regjeringens budsjettforslag for 2018.

Velferdsalliansen 12. oktober 2017

Honoratte Muhanzi Kashale

Mobil: 932 99 870

Evt. 22 11 34 95

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Velferdsalliansen, Storgt 28 B , 0184 Oslo Org nr 981 007 751

Webdesign ©2016 Web Norge
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech