Velferdsalliansen er sterkt imot Regjeringens forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere; Forslaget har sin kilde i Høyres landsmøte fra 2005 der Erna Solberg fikk forslaget vedtatt . Velferdsalliansen er mot tvangsarbeid for 50 kroner dagen til livsopphold når en regner gjennomsnitt til livsopphold over året pr. stønadstilfelle.

Forslaget er et forfeilet tiltak basert på gale forutsetninger og er et tegn på manglende innsikt og lite framtidsretted sosialpolitikk. Skattebetalere må ta regninga for rehabilitering som langt overstiger kostnadene forslaget medfører. I tredje ledd i proposisjonens forslag til §20 om sosialhjelp står det at hvis du ikke vil aktiviseres så får du redusert stønad- fra 50 kroner dagen til hva? Sosialhjelpsbudsettet er på 5,5 mrd. pr. år. 60 prosent dvs. 3,3 milliarder går til å hjelpe folk med utgifter til bolig. Så store sosialhjelpsutbetalinger til boligformål er et tegn på en forfeilet boligpolitikk over mange år. De resterende 2,2 milliarder til sosialhjelp til grunnleggende livsopphold, fordelt på 122000 sosialhjelpsmottakere/stønadstilfellerbrukere utgjør utbetalinger på svimlende 18000 kr. pr. år pr. stønadstilfelle. Dette igjen utgjør kroner 50 pr. dag til livsopphold i snitt for et stønadstilfelle fordelt over året. Når en og ser at mye av sosialhjelpen dvs. 60 prosent går til boligformål til boliger som ofte eies av kommunene og kommunene samtidig er prisledende i markedet, er dette innbetalinger til deres egen kommunekasse. Mange kommuner har en ekspansiv utbyttepolitikk fra sine boligforetak. Dette igjen betyr mer frie inntekter til kommunene fra et annet budsjett dvs. fra sosialhjelpsbudsjettet. Velferdsalliansen mener det er uheldig å opprettholde kommunens ansvar for sosialhjelpen da fattigfolk havner som salderingspost ved kommunenes årlige budsjettbehandling. Velferdsalliansen ber om at hverken noen av regjeringens støttepartier eller opposisjonspartier støtter forslaget ved vårens behandling på Stortinget.

 
aftenposten.no/okonomi/Eriksson-vil-aktivisere-sosialklientene-7813953.html