Årsmøte 13. mars 2016. Hver medlemsorganisasjon kan delta på Årsmøtet og medlemssamlingen med EN representant med alle rettigheter, og i tillegg EN representant uten stemmerett, men med forslag- og talerett.
§ 4.6Møte- og stemmerett årsmøte.På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en representant som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett.


09.00-09.30                    Innregistrering av fremmøtte og stemmeberettigede
09.30 - 09.35                  Åpning og konstituering av årsmøtet 2016 ved styreleder Johanna Engen

DAGSORDEN:

Sak. 1. 09.35-09.45 Opprop   1) Kontroll av fremmøtte
                                               2) Kontroll av stemmeberettigede fra hver organisasjon


Sak. 2. 09.45-10.05 Valg av: (20 min)
1) Referent
2) Valg av tellekorps            
3) Protokollunderskrivere
4) Valg av bisitter til møteleder

Sak. 3. 10.05-10.20 (15 min)
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste

Sak. 4. 10.20-10.40 (20 min) Årsmelding 2015

10.40-10.50. (10 min) Kort pause


Sak. 5. 10.50-11.20 (30 min) Regnskap 2015, revisjonsberetning og Budsjett for 2016 

Sak. 6. 11.20-11.50 (30 min) Handlingsplan for 2016

Sak.7. 11.50 – 12.25 (35 min) Innkomne forslag herunder forslag til vedtektsendringer. Avstemming

12.25-13.25 (60 min) LUNSJ!

Sak 8. 13.30-14.00 (30 min) Valg av nye styremedlemmer, revisor, utvalgsleder og valgkomite og to medlemsoppnevnte representanter til Styringsgruppa for Sosialpolitisk forum 

Sak. 9. 14.00-14.30   Årsmøteresolusjon


14.30-14.50 Avslutning.

(avreise fra Klækken kl. 15.25 med buss 260 for de som skal til Gardermoen. Framme Gardermoen kl. 16.25)