12119150 407396859450679 162752265596544133 nSamlingen ble holdt i lokalene  til Nattravnene, Storgata 28B. Lørdag 17. oktober 2015. 
Referat fra medlemssamlingen v/ Reidun Berger (IHSG) Til stede var: Stig Moe, Svein Schøgren, Deeq Walad, Honoratte Kashale, André Olsen, Karin Sommer, Maren Johannessen, Ann-Kirsti Brustad, Nina Fossli, Torvald Øien, Tayyab Choudri, Grete Eid Johansen, Mari Lilleng, Eva Karlsen, Tina Marie R. Paulsen, Cecilie Andersen, Reidun Berger, Maurice Mokulu og Johanna Engen.

Styreleder Johanna Engen ønsket velkommen og informerte om arrangementer og møter VA har deltatt i eller selv har arrangert, samt leste opp rapport om gjennomførte aktiviteter i VA i perioden juni – oktober 2015. Det ble også informert om gjenstående arrangementer for resten av året. 

Driftsmodellen: Organisatorisk nestleder Stig Raymond Moe (daglig leder i Bikuben) informerte om Bikuben og dens aktiviteter og om hvordan VA er en god støtte og samarbeidspartner for lokale prosjekter. Driftsmodell og prosedyre for behandling av prosjekter organisasjoner ønsker å gjennomføre, ble presentert. Viktig at medlems- organisasjoner samarbeider og bidrar med kompetanse for best mulig resultat. Viktig er det også merke seg at det enkelte prosjekt er lokalt forankret og skal gjennomføres av organisasjonen som har søkt VA om støtte og veiledning. Ved avsluttet prosjekt skal rapport og regnskap sendes VA. Hvis prosjektet ikke gjennomføres, blir økonomi som ble bevilget, sendt tilbake til VA.

«Rollespill». Hvordan prosjektbehandling og kommunikasjon fungerer i praksis ble vist i et «rollespill» med Laila Wolles for styringsgruppa i Sosialpolitisk arbeids forum, Tina Marie Paulsen for styret og Grethe Eid Johansen for organisasjon som søker VA om prosjektmidler. Det ble poengtert at «Velferdsalliansen – det er oss». Derfor må vi dele kompetanse og kunnskap og gjøre hverandre gode.  

Noen innspill underveis:

Nav kurs for brukerrepresentanter.

Bidra til integrering bla ved at de på asylmottak får en jobb.

Bidra til etablering av sosiale møteplasser i lokalsamfunnet hvor frivillige kan bidra med mange aktiviteter.

Bygge opp en kompetansebank.

Styrke våre organisasjoner med kursing, veiledning og coaching.

Ha fagdager/seminarer med relevante temaer bla. om rettigheter

f.eks. innen psykiatri, når det gjelder Nav, rus

Midlertidig fattige – de som mister jobben pga. omorganisering, konkurs

osv. og en tid har dårlig økonomi.

 
PEP (People Experience Poverty ) arrangeres av EU kommisjonen hvert år i Brussel.

Honoratte M. Kashale, Tina Marie R. Paulsen og Anne Kirsti Brustad som representerer PEP, informerte. (Jarle Holseter fra Utsatt Mann skal også delta i PEP, men var ikke til stede under VA-samlingen)

Tina Marie R. Paulsen som er med i styret i «Fattig talt Ørlandet Bjugn», fortalte fra sin historie og om hvorfor hun er med i organisasjonen og om fattigdom på landsbygda. Ifølge henne oppfattes fattigdom annerledes i distriktene enn i byene. Det er viktig å synliggjøre fattigdom på landsbygda. Folk er flinke til å gi, men for den fattige er det å si at du trenger hjelp vanskelig, var hennes erfaring.

Anne Kirsti Brustad (Bikuben) poengterte at familiene med rusproblemer og psykiske lidelser trenger tilrettelegging. Her er kontakt med politikerne nødvendig for får dem til å forså hva som er viktig å prioritere i slike sammenhenger.

Honoratte Kashale informerte på vegne av organisasjonen Bibi Amka (Kvinne våkn opp!) med fokus på bevisstgjøring og myndiggjøring av kvinner og om PEP. Vi trenger hjelp fra VA organisasjonene, noe som hadde vært viktig for denne organisasjonen.

Tre spørsmål delt ut og lapper hvor vi kunne bidra med forslag.                              

Lappene med notater ble innlevert til VA.

1. Hvordan jobber Velferdsalliansen EAPN Norway for å bekjempe/motvirke fattigdom?

2. Hva bør myndighetene gjøre for å hjelpe?

3. Hvordan kan vi bygge solidaritet mellom land og mellom grupper som opplever fattigdom?

 
«Pep» talk og inspirasjon fra gjennomførte prosjekter.

Svein Schøgren (Utsatt Mann) og Tina Marie Rødde Paulsen som begge representerer organisasjoner for barn utsatt for seksuelle overgrep, fortalte fra egen og sin organisasjons historie.

Honoratte Kashale kommer fra et krigsherjet land hvor vold og seksuelle overgrep er vanlig. Det må jobbes med konkrete tiltak og holdninger. Spørsmålet er hva kan vi gjøre med holdninger ikke bare i Norge, men også i andre land/kulturer.

Tina og Svein hadde stand under Arendalsuka. Det som kom fram i samtaler de hadde hatt på en stand, var tre historier fra forskjellige kulturer med de konsekvenser de hadde hatt for den enkelte som var blitt utsatt for overgrep. Dette var normale reaksjoner, ikke en diagnose, slik psykiatrien har tradisjon for. Tina og Svein kan stille opp på seminarer/konferanser og informere fra sine erfaringer.

Johanna Engen informerte om besøk på Ørlandet og om hvor mye de hadde fått til der ved å synliggjøre fattigdom i lokalsamfunnet gjennom «Fattig talt Ørland/Bjugn» foreningen og som medlem av VA. Som Johanna sa: «VA skal være de stemmeløses stemme».

Johanna orienterte videre om holdninger til fattigdom i Europa generelt. Holdninger om at fattige er dumme, kan ikke brukes til noe. Og at landene i Europa ga seg over når det gjaldt det engasjement som vises på frivillig basis her i Norge og at vi i vårt rike land hadde et «Fattighus».

Tayyab M. Choudri fra IHSG (Internasjonal helse – og sosialgruppe)fortalte fra sin historie. Om dette å ha en drøm, realisere den, ikke gi seg selv om en i utgangspunktet er fattig. Som realisering av et sykehus for mor-barn i Nord – Pakistan.

Arbeid med handlingsplan og nye aktiviteter/prosjekter for 2016:
Medlemssamlingen ble delt opp i grupper på tre personer på hver gruppe hvor vi kunne komme med forslag. Alle gruppene presenterte sine forslag som ble notert ned. VA tar forslagene med i utarbeidelsen av handlingsplanen for 2016.
(se eget notat fra dette arbeidet)

Arbeid og markering av «Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom»:
VA holder seg til EUs definisjon av fattigdom. Men med tanke på markering av dagen kan det være nødvendig med spissformuleringer på hva fattigdom innebærer for familien og for den enkelte. Vi hadde en idedugnad om hvordan vi kort og poengtert kan si noe til ettertanke for folk flest om fattigdom i dagens Norge. Det ble mange fine innspill og formuleringer om fattigdom her i landet. 

Vi ble til slutt enig om en spissformulering utarbeidet av Svein Schøgren:

«Det finnes ikke fattige barn i Norge, men mer enn 100.000 barn lever i fattige familier.
Mer enn 400.000 mennesker lever under EUs fattigdomsgrense.
Fattigdom kan ramme deg.

Arbeidsledighet, samlivsbrudd og langvarig sykdom er ikke noe du velger selv. Bli med oss i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Alle mennesker har krav på trygg økonomi og forutsigbarhet i livet sitt».

Utsagnet ble postet på VA sin Facebook side.

De øvrige innspillene ble skrevet ned og tatt vare på av sekretariatet i VA.

Oslo, 19.10.2015

Notat v/Reidun Berger