Til årets konstituerende styremøte 19. mai var vi  fem kvinner som kunne møte.

Maurice Mokulu  ble enstemmig valgt til ny politisk nestleder.

Ana Isabel Taylor Lopez  ble enstemming valgt som Organisatorisk nestleder.

 

Styremøtet 19. mai

Styreleder: Johanna Engen, Bibi-Amka

12279073 414416445415387 6652583817552190091 n

Politisk 1. nestleder: Maurice Mokulu, Team Five

Politisk nestleder

Organisatorisk 2. nestleder: Ana Isabel Taylor Lopez , TIR - Telemark Innvandrerråd

Ana Lopez

Styremedlem/sekretær: Reidun Berger, IHSG - Internasjonal Helse og Omsorgsgruppe

12249731 414416925415339 2615234581875711725 n

 

Styremedlem: Ann Beate Methi, Gjenvalgt for 2 år

Ann Beate Mehti

Styremedlem: Liv Airin Fragaat, Total Rehab

livairin

Ansatt representant: Eva Karlsen, sekretariatet

EOK2

 

Styrets Oppgaver i Velferdsalliansen, EAPN Norway:

 Leder:

 • Har prokura for organisasjonen sammen med Daglig Leder
 • Sette seg inn i Velferdsalliansens dokumenter og Handlingsplan
 • Holde seg godt orientert i forhold til det som er aktuelle saker i VA
 • Hovedansvar sammen med Daglig Leder for at økonomien er i henhold til budsjett
 • Leder styremøter og andre møter, eller delegerer ansvaret for møteledelse.
 • Har medieansvar og er Velferdsalliansens ansikt utad, eventuelt kan noe av ansvaret delegeres til en nestleder eller Daglig Leder.
 • Bør ha organisasjonserfaring
 • Bør ha erfaring i bruk av data

Nestleder 1, politisk nestleder:

 • Leders stedfortreder ved fravær
 • Holde seg oppdatert så langt det er mulig på de oppgaver leder utfører
 • Avlaste og inspirerer styreleder i forhold til utadrettet samarbeid med offentlige etater og media relatert arbeid og respons.

Nestleder 2, organisatorisk nestleder:

 • Bistå styreleder og Daglig Leder i interne prosesser:
 1. Tilrettelegging og gjennomføring av retningslinjer.
 2. Avklaring av kompetansebehov og kompetansetilbud.
 3. Være med å sikre at arbeidsgiveransvaret ivaretas godt.

Sekretær:

 • Skrive referat og vedtaksprotokoll.
 • Gi positive bidrag i debatter både i AU og i Styret.

Styremedlemmer:

 • Delta aktivt på styremøtene
 • Delta på Velferdsalliansens arrangementer etter behov
 • Holde seg oppdatert
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.

Varamedlemmer:

 • Blir innkalt til minst to møter i året, og ellers når styremedlemmer melder forfall.
 • Får tilsendt sakspapirer på lik linje med resten av styret
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.
 • Et verv som er viktig i forhold til å vurdere om det kan være aktuelt med andre verv i styret