72466203 10160094761109815 1140202963982090240 o

Velferdsalliansen EAPN Norge, har i dag publisert vår Poverty Watch for 2019, i anledning den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

Gjennom denne rapporten presenterer vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge. I tillegg legger vi fram våre vurderinger av utviklingen, og vårt syn på hvordan fattigdommen kan reduseres.

Med rapporten ønsker vi å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt fattigdom og utenforskap, sett fra vårt ståsted. Det mener vi trengs i en tid der fattigdommen øker, men lite skjer politisk for å adressere de underliggende årsakene. 

Rapporten viser at fattigdommen i Norge er økende. Spesielt utsatte er de som står utenfor arbeidsmarkedet og er avhengige av offentlige ytelser, innvandrere, mennesker som bor alene, og unge som faller ut av arbeidslivet og utdanningssystemet. Dessuten er fattigdommen høyere blant barn enn i resten av befolkningen, og den vokser raskere.

Rapporten peker også på problemer og utvikling som forsterker fattigdommen og konsekvensene den får. Dette inkluderer et mer usikkert arbeidsliv som gjør at flere ender opp som arbeidende fattige, innstramminger i offentlige ytelser, varierende praksis for utmåling av sosialhjelp, høye bokostnader og et økende klasseskille på boligmarkedet, samt sosial ulikhet i tilgang på helsehjelp.

Til slutt legger vi frem politiske tiltak som vi mener kan forbedre situasjonen til menneskene som lever i fattigdom i Norge. Vi ønsker en nasjonal handlingsplan mot fattigdom, mer bruk av aktive virkemidler for å få flere inn i arbeidslivet, et høyere minstenivå på sosialhjelp uavhengig av bosted, forsterkede muligheter for fattige barnefamilier, en sosial boligpolitikk og tiltak som sikrer lik tilgang til helsetjenester for alle. Dessuten må arbeidet mot fattigdom og utenforskap basere seg på reell brukermedvirkning.

Noen nøkkeltall:

  • Andel med vedvarende lavinntekt i Norge: 9,6 % eller ca. 467 600 personer (2017). 
  • Barn under 18 år i familier med vedvarende lavinntekt: 10,7 % eller ca. 106 000 barn (2017).
  • Andel med vedvarende lavinntekt blant unge voksne mellom 18 og 34 år: 14,4 % (2017).
  • Andel som lever med risiko for fattigdom og sosial eksklusjon: 16,2 % eller ca. 860 000 personer (2018).
  • Andel som opplever alvorlige materielle mangler: 2,1 % (2018).
  • Andel mellom 18 og 59 år som bor i en husholdning med svært lav arbeidsintensitet: 9,2 % (2018).
  • Andel som sliter med å få endene til å møtes: 6 % (2018).  

 Hele rapporten kan du lese her.