Velferdsalliansen var samlet til årsmøte 23.02.2020, og vedtok å fokusere på følgende områder: 

 

Et bedre NAV for brukere og ansatte og reelle tiltak mot barne- og familiefattigdom

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Derfor vil vi arbeide for en helhetlig innsats mot fattigdom, med tiltak som tar tak i de reelle, underliggende årsakene.

Arbeidsløshet og sykdom er de vanligste årsakene til at folk havner under fattigdomsgrensen. Mottakere av offentlige ytelser er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, særlig langtidsmottakere av sosialhjelp og mottakere av tiltakspenger.

Samtidig er barne- og familiefattigdommen økende. Det er nå 106 000 barn i familier med vedvarende lavinntekt – en økning på 30 000 på fire år. Fattige familier kjennetegnes av lav tilknytning til arbeidsmarkedet, eller at mor eller far er eneforsørger. For å hjelpe barna, må vi styrke ressursene til foreldrene. Det finnes ikke fattige barn i rike familier.

En helhetlig innsats mot fattigdom må ta i bruk aktive virkemidler for å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Samtidig må alle som ikke kan jobbe, motta ytelser som er tilstrekkelige til å leve gode og verdige liv. I prosessen er det avgjørende at mennesker som opplever fattigdom og ekskludering blir hørt og lyttet til, når tiltak som påvirker dem blir utviklet og iverksatt. Det trengs også økt koordinering mellom hjelpetjenester, for å sette mennesker som lever i fattigdom og utenforskap, bedre i stand til å håndtere sammensatte utfordringer.

 

Et bedre Nav for brukere og ansatte

For å inkludere flere i arbeidslivet og forebygge fattigdommen blant de på offentlige ytelser, trengs et forsterket Nav, med mer tillit mellom Nav og bruker. Vi vil arbeide for:

  • Bedre tilgjengelighet i kommunikasjonen med Nav og åpningstider tilpasset brukernes behov.
  • Mer menneskelig kontakt, kontinuitet i veiledningen og skreddersydd individuell oppfølging.
  • Reversering av AAP-endringene, samt avskaffelse av ordningen der rådgivende lege kan overprøve spesialister og fastleger.
  • Avvikling av sosialhjelp som langvarig ytelse, gjennom rett til kvalifiseringsprogram for friske som står utenfor arbeid og utdanning, og deretter rett til opplæringsplass med ordinær lønn og lønnstilskudd.
  • Styrking av brukernes rettigheter og bedre brukermedvirkning.

 

Reelle tiltak mot barne- og familiefattigdom

For å motvirke barne- og familiefattigdom trengs også forebyggende og treffsikre tiltak rettet mot barnefamiliene. Vi vil arbeide for:

  • Allmenngjøring av foreldrepenger, og rett til kvalifiseringsprogram etter at foreldrepenger har utløpt.
  • Økt bidragsforskudd til eninntektsfamilier.
  • Gratis barnehage, SFO og Opplevelseskortet til alle barn.
  • At alle NAV-kontor får egen seksjon eller koordinator for familiesaker, og én koordinator i hver enkelt sak. Familieperspektivet må løftes fram.