Velferdsalliansen ble etablert 6. mars 1998, og ble medlem av European Anti-Poverty Network (EAPN) høsten 2005.

Disse vedtektene erstatter vedtektene fra årsmøtet 4. mars 2018, og trer i kraft etter vedtak på årsmøtet 3. mars 2019.

 

        1 Hva er Velferdsalliansen EAPN Norway

Velferdsalliansen EAPN Norway, er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. 

 

        2 Velferdsalliansens formål er å:

  • Bidra til økt brukermedvirkning.
  • Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger og grupper.
  • Være et talerør lokalt, nasjonalt og internasjonalt for våre medlemmer.

       

        3 Medlemskap

3.1 Organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte kan søke om medlemskap i VA.

3.2 VA har to typer medlemskap. Fullverdige medlemmer med alle rettigheter og assosierte medlemmer som har møterett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

3.3 Styret behandler skriftlige søknader om medlemskap. Organisasjoner med økonomisk/kommersielt formål kan ikke bli medlem i VA. Aktuelle søkerorganisasjoner må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

3.4 Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

3.5 Utelukkelse

Medlemmer eller enkeltpersoner som opptrer illojalt mot vedtektene eller er til skade for VAs formål, omdømme og virksomhet, kan bli suspendert eller bedt om å trekke seg uten oppsettende virkning etter behandling i styret.

Suspenderte mister retten til å representere Velferdsalliansen EAPN Norway innad og utad og i fora hvor de har verv. Dette gjelder også deltakelse på VAs medlemssamlinger, i utvalg, komitéer og arbeidsgrupper. Styrets vedtak om utelukkelse kan påklages til årsmøtet. 

 

       4 Organisasjon

Velferdsalliansen har som mål å tilstrebe at intet kjønn er representert med mindre enn 40 % i styret, råd, utvalg og sekretariat.

VA har denne organisatoriske oppbyggingen med følgende rekkefølge i myndighetsutøvelse: Årsmøtet, styremøte, medlemsmøte og sekretariat. Se § 4.4. 

 

       4.1 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling skjer med to måneders varsel. Forslag til årsmøtet, herunder vedtektsendringer, forslag til styre, utvalg m.m. må være styret i hende en måned før årsmøtet. Sakspapirer, inkludert forslag sendes til medlemsorganisasjonene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet består av en representant fra hver enkelt medlemsorganisasjon i nettverket. Fullmakter tillates ikke.

Årsmøtet behandler følgende ordinære saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for kommende år.

Årsmøtet gjennomfører også valg av styre, valgkomité, revisor og utvalgsleder til internasjonalt utvalg. Utvalg og komitéer velger nestleder når de konstituerer seg. 

 

       4.2 Styret

Styret består av leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder, sekretær og 3 styremedlemmer, samt 1., 2. og 3. varamedlem. I tillegg velges en ansattes representant blant og av de ansatte.

Styret og styreleder velges for to år. Styreleder velges direkte og styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Styret er vedtaksdyktige når minst 5 medlemmer er til stede. Ethvert medlem av styret, som ikke har meldt forfall til to styremøter etter hverandre, kan etter behandling på påfølgende styremøte bli flyttet ned som tredje vararepresentant. Første vararepresentant vil derpå tilbys plass som fast medlem av styret.

 

Ansvarsområde:

  • Styret har ansvar for Velferdsalliansens virksomhet i henhold til vedtekter, formål, handlingsplan og budsjett.
  • Det søkes om offentlig finansiering og eventuell annen økonomisk støtte til driften av Velferdsalliansen.
  • Styret ansetter et sekretariat som utfører den daglige driften.
  • Styret har ansvar for den økonomiske driften av VA, inkludert aktuelle godtgjørelser, og sørger for regnskapsføring og revisjon.
  • Statens reiseregulativ legges til grunn for dekning av reiseutgifter.
  • Styreleder og daglig leder har prokura i fellesskap.
  • Regnskapsfører rapporterer til styreleder. Større investeringer og kontrakter av økonomisk art må ha styrets godkjenning før de iverksettes/utbetales.

 

Styrets sammensetning:

Ingen organisasjon, forening eller gruppe kan ha mer enn en representant med stemmerett på styremøtene.

NB! «Årsmøtet 2018 gir midlertidig unntak fra vedtekt § 4.2 om styrets sammensetning for en to-årsperiode fram til Årsmøtet i 2020, og tillater inntil to styremedlemmer med stemmerett fra samme organisasjon”.

Styret møter minst 4 ganger i året.

 

Taushetsplikt:

Styret og medlemmer av andre valgte organer skal på første konstituerende møte undertegne taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten kan medføre utelukkelse fra det valgte organ jfr. §3.4.

Styrereferater er offentlige først når de er sendt ut til medlemsorganisasjonene. Personalsaker skal ikke refereres utad pga. personvern, hvis ikke annet er bestemt av styret. 

 

       4.3 Arbeidsutvalget (AU)

Styreleder, nestledere og sekretær utgjør arbeidsutvalget.

AU forbereder saker og vedtak som legges frem for styret. Det har møte så ofte det er nødvendig. 

 

       4.4 Medlemsmøte

Det skal holdes inntil to medlemsmøter i året. Dersom 20% av medlemsorganisasjonene eller et flertall av styret krever det, kalles det inn til medlemsmøte. Innkalling skal skje med 14 dagers varsel der de enkelte saker som skal behandles er ført opp. 

 

       4.5 Ansatte / sekretariat

Styret ved styreleder har arbeidsgiveransvar. Det daglige arbeidsgiveransvaret kan delegeres. Styret foretar ansettelser. Ansatte er administrativt underlagt daglig leder og styret ved styreleder. 

 

       4.6 Ekstraordinært årsmøte

Når minst 30 % av medlemsorganisasjonene eller et styreflertall krever det, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel der sakene som skal behandles er ført opp. 

 

       4.7 Møte- og stemmerett på årsmøtet

På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en representant som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, mens andre saker avgjøres med vanlig flertallsvedtak.

Vedtektsendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart. 

 

       5 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av tre medlemmer og et varamedlem. Representantene velges for 2 år. Valgkomitéens medlemmer skal ikke tilhøre samme organisasjon. Komitéen forbereder valgene i samarbeid med medlemsorganisasjonene og sekretariatet. 

 

       6 Sosialpolitisk forum

Sosialpolitisk forum skal fremme samarbeid og nettverksbygging gjennom årets fokusarrangement og prosjekt.

Ad hoc-grupper kan nedsettes til de forskjellige arrangementene og aktivitetene som skal gjennomføres ut fra handlingsplanen.

SPF rapporterer til styret. 

 

       7 Oppløsning

Oppløsning av Velferdsalliansen EAPN Norway skal behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikke valg foretas. 

 
 


Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.