• VELFERDSALLIANSEN er et synlig, aktivt og premissbærende samarbeidsnettverk for økonomisk, sosialt og juridisk vanskeligstilte grupper.

  • Velferdsalliansen jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.

  • Hovedfokuset er Bærekraftig Velferd i alle sektorer og nivåer i samfunnet.

  • Bærekraftig velferd innebærer økonomiske, sosial, kulturell, fysisk og juridisk rettferdighet, solidaritet og likeverd.

  • Alle våre aktiviteter skal gjennomføres i en prosess preget av refleksjon, dialog og myndiggjøring.
    Vi er et samarbeidsnettverk bestående av 12 ulike medlemsorganisasjoner, stiftelser, foreninger og grupper. (Se oversikt på vår hjemmeside )


Velferdsalliansen er et talerør på nasjonalt og lokalt plan for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper.


Vårt medlemskap i EAPN (European Anti Poverty Network) gjør at vi samarbeider med samme type organisasjoner i hele Europa, noe som fører til kunnskapsutveksling over grenser.

HOVEDMÅLENE VÅRE:
* Avskaffe fattigdom.
* Forberede levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
* Bidra til økt brukermedvirkning.
* Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper i Velferdsalliansen sitt nettverk.

HVEM ER DE FATTIGE I NORGE?
* Aleneforsørgere
* Ikke vestlige innvandrere
* Unge enslige
* Langtidsmottakere av sosialhjelp
* Langtidsledige og langtidsbrukere av NAV-systemet
* Uføretrygdede / minstepensjonister

VELFERDSALLAIANSEN KREVER: 
* Rettighetsfestet livsopphold i sosialhjelpen og like satser over hele landet. (ekskludert strøm- og boutgifter). Normen skal tilsvare SIFO sitt forskningsbaserte standardbudsjett for husholdning for nøkternt livsopphold, ca. 7000 kr.

* Boligformål der flere kommunale utleieboliger som fremmer et godt bomiljø og legger til rette for sosial inkludering. Sosial boligbygging – bolig for alle!

* Helse – Tannhelse inn i folketrygden!

HOVEDMÅLENE VÅRE:
* Avskaffe fattigdom.
* Forbedre levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
* Bidra til økt brukermedvirkning.
* Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper i      Velferdsalliansen sitt nettverk.