Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

VEDTEKTER FOR VELFERDSALLIANSEN

Velferdsalliansen ble stiftet den 06. Mars 1998. Disse vedtektene erstatter vedtektene fra Årsmøtet 13. mars 2016 og trer i kraft etter vedtak i Årsmøtet 5. mars 2017.

§ 1. Hva er Velferdsalliansen –(EAPN- Europan An ti Poverty Network Norway). Velferdsalliansen/EAPN Norway er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper i Norge som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

§2. Velferdsalliansen formål: 
     ·- avskaffe fattigdom og forebygge sosial eksklusjon av økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte grupper og forbedre deres levestandard og livskvalitet.

      · bidra til økt brukermedvirkning.

       · bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger og grupper.

Velferdsalliansen er et talerør internasjonalt, nasjonalt og lokalt for våre grupper.
I sitt arbeid kan Velferdsalliansen samarbeide med andre organisasjoner, foreninger og grupper.

Velferdsalliansen er livssyns - og partipolitisk uavhengig.

§ 3. Medlemskap
§ 3.1 Organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte i Norge kan søke om medlemskap.

Styret behandler søknader om medlemskap og kan godkjenne dem. Søknader om medlemskap må være skriftlig.
Søknaden må inneholde vedtekter, og informasjon om organisasjonens, foreningens eller gruppens formål. Et avslag kan ankes til et medlemsmøte eller årsmøte.

Organisasjoner med et økonomisk/kommersielt formål kan ikke bli medlem.
En organisasjon, forening eller gruppe må bestå av minst 5 personer for å kunne bli medlem. Søkerorganisasjonen må ha vært i drift minst et år før medlemskap kan godkjennes. Det kan søkes om unntak fra dette.

Organisasjoner og grupperinger skal være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.
Det kan søkes om unntak for Grupperinger.

Velferdsalliansens medlemmer er selvstendige organisasjoner, foreninger og grupper. Medlemmene styrer Velferdsalliansen gjennom å velge styret, vedta budsjett og handlingsplan på årsmøtet. Velferdsalliansen skal ikke blande seg i medlemmenes indre anliggender og/eller politikk.

§3.2 Medlemmene forplikter seg til å arbeide etter gjeldende vedtekter og handlingsplaner for Velferdsalliansen.

§ 3.3 Velferdsalliansen har to typer medlemskap: Fullverdig og assosiert medlemskap.

A) Fullverdig medlemskap: Har alle rettigheter.

B) Assosiert medlemskap:

Har møterett, men ikke stemmerett på årsmøtet. De kan delta i råd, komiteer, utvalg og prosjektgrupper som Velferdsalliansen nedsetter.

§ 3.4. Utelukkelse 
Medlemmer eller enkeltpersoner som opptrer illojalt mot vedtektene eller er til skade for Velferdsalliansens formål, omdømme og virksomhet, kan bli suspendert eller anmodet om å trekke seg uten oppsettende virkning etter behandling i styret.

Suspenderte kan fratas retten til å representere Velferdsalliansen innad og utad og i fora hvor de har verv. Dette gjelder også deltakelse på Velferdsalliansens medlemssamlinger, utvalg/komiteer og arbeidsgrupper.

Avhengig av sakens karakter kan den suspenderte etter å ha mottatt advarsel fra styret respondere på denne og gis mulighet til å gi tilsvar til styret innen rimelig tid. Dette vurderes fra tilfelle til tilfelle av styret. 

Styrets vedtak kan påklages til årsmøtet.

§ 4 Organisasjon.
Velferdsalliansen har som formål å tilstrebe at intet kjønn er representert med mindre enn 40 % i styret, råd og utvalg. 

Velferdsalliansen har denne organisatoriske oppbygging og med følgende rekkefølge i myndighetsutøvelse:

      · Årsmøtet.

      · Styremøte.

      · Medlemsmøte
      - Sekretariatet jfr. § 4.4

§ 4.1 Årsmøtet.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Innkalling skjer med to måneders varsel. Forslag til årsmøtet, herunder vedtektsendringer, forslag til styre, utvalg m.m., må være styret i hende en måned før årsmøtet. Sakspapirer, inkludert forslag, sendes ut til medlemsorganisasjonene senest 14 dager før årsmøtet.

Velferdsalliansens øverste myndighet er årsmøtet som består av en representant fra hver enkelt medlemsorganisasjon i nettverket. Fullmakter tillates ikke.

Årsmøtet behandler følgende ordinære saker:

a) Årsmelding.

b) Regnskap.

c) Budsjett og arbeidsplan for kommende år.

d) Godkjenning av retningslinjer for møtehonorar, utvalg, komiteer og Sosialpolitisk forum.

e) Innkomne forslag (vedtektsendringer m.m.)

f) Valg:

      · Styret

       -Valgkomite

       -To representanter fra medlemmene til Sosialpolitisk forums styringsgruppe

      · Revisor

      · Utvalgsleder til:

      · Internasjonalt utvalg
     

I tillegg velger utvalg og komiteer en nestleder når utvalg/komiteer konstituerer seg

§ 4.2Styret.

  • Styret velges av årsmøtet for to år.
  • Styreleder velges for to år.
  • Styret består av styreleder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og sekretær.
  • Videre velges det tre styremedlemmer, samt 1., 2., og 3. varamedlemmer.
  • I tillegg en ansattes representant som velges blant og av de ansatte.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet og velger 2 nestledere og 1 sekretær.

NB! «Årsmøtet 2017 gir midlertidig unntak fra vedtekt § 4.2 om styrets sammensetning for en to-årsperiode fram til Årsmøtet i 2019, og tillater inntil to styremedlemmer med stemmerett fra samme organisasjon”.  

Styret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Ethvert medlem av styret, som ikke har meldt forfall til to styremøter etter hverandre, kan etter behandling på påfølgende styremøte bli flyttet ned til tredje vararepresentant plass. 1.Vararepresentant vil derpå tilbys plass som fast medlem av styret.

Ansvarsområde 
Styret driver Velferdsalliansens virksomhet i henhold til vedtekter, formål, handlingsplan og budsjett.

Det søkes om offentlig finansiering og eventuell annen økonomisk støtte til driften av
Velferdsalliansen.

Styret ansetter et sekretariat som på vegne av medlemmene og styret utfører den daglige driften.

Styret har det daglige ansvaret for den økonomiske driften av Velferdsalliansen og sørger for regnskapsføring og revisjon.

Reiser og opphold i regi av Velferdsalliansen dekkes av Velferdsalliansen.

Statens reiseregulativ legges til grunn til dekning av utgifter som den enkelte forskutterer.

Prokura
Det er til en hver tid minst to personer i det sittende styret som har prokura i fellesskap.
Regnskapsfører rapporterer til styreleder.

Engangsutbetalinger på over kr 30.000 må ha styrelederens godkjenning. Større
investeringer og kontrakter av økonomisk art må ha styrets godkjennelse før de
iverksettes/utbetales.

Styrets sammensetning
Ingen organisasjon, forening eller gruppe kan ha mer enn en representant med stemmerett på styremøtene.

Styret møter minst 4 ganger i året

Godtgjørelse 
Styret disponerer en budsjettpost på 2 G. Hvorav styrets leder gis et fast årlig styrehonorar, tilsvarende 1G. For organisatorisk og politisk nestleder tilstås et fast årlig honorar tilvarende 0,25 G hver. Resterende budsjettramme på 0,5 G tilstås ved behov, til øvrige styremedlemmer ved ekstraoppgaver utover vanlig styrearbeid som ikke inngår i styremøtene.
Medlemmer av styret, utvalg og komiteer mottar møtehonorar, størrelsen fastsettes av årsmøtet. Ansattes representant kan ikke kreve møtehonorar for styremøter.

Ansatte kan ikke motta honorar for representasjon i VA regi i andre fora eller utvalg.

Taushetsplikt: 
Styret og medlemmer i andre valgte organer skal på første konstituerende møte undertegne taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten kanmedføre utelukkelse fra det valgte organ jfr. § 3.4. Styrereferater er offentlige først når de er sendt ut til medlemsorganisasjonene. Persona lsaker skal ikke refereres utad pga. personvern, hvis annet ikke er bestemt av styret.

§ 4.2.1 Arbeidsutvalget (AU)
Styreleder, nestleder(e) og sekretær utgjør arbeidsutvalget.

AU forbereder saker og vedtak som legges frem for styret til behandling.

AU har møte så ofte det er nødvendig.

§ 4.3 Medlemsmøtet
Det skal avholdes inntil to medlemsmøter i året
Dersom 20 % av medlemsorganisasjonene eller et flertall av styret krever det, kalles det inn til medlemsmøte. Innkalling skal skje med 14 dagers varsel der de enkelte saker som skal behandles er ført opp.

§4.4 Ansatte/Sekretariatet
Dersom økonomi og arbeidsoppgaver tilsier det, kan styret engasjere/ansette personell til å utføre: Arbeidsoppgaver beskrevet i arbeidsinstruks.

Styret ved styreleder har det fulle arbeidsgiveransvar. Det daglige arbeidsgiveransvaret kan delegeres.

Styret foretar alle ansettelser. Alle ansatte er administrativt underlagt styret. v/styreleder.

All korrespondanse skal registreres og arkiveres.

§4.5 Ekstraordinært årsmøte
Når minst 30 % av medlemsorganisasjonene eller et styreflertall krever det kalles det inn til ekstraordinært årsmøte.
Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel der de saker som skal behandles er ført opp.

§ 4.6 Møte- og stemmerett årsmøte.
På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en representant som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall mens andre saker avgjøres med vanlig flertallsvedtak. Vedtektsendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 5 Råd, Utvalg og komiteer
Ved behov kan årsmøtet, styret og medlemsmøtet nedsette råd, utvalg og komiteer for å utrede og planlegge vedtatte saker og organisere konkrete prosjekter for å starte opp vedtatte tiltak. De samme kan også vedta deltakelse i eksterne råd, utvalg og prosjekter som faller innenfor Velferdsalliansens virkeområde.

Formål
 
Utvalg, råd og komiteers formål er å styrke Velferdsalliansens realkompetanse innenfor sine områder og gi innspill samt være rådgivende for styret.

Utvalg og komiteer har hver sin styrekontakt.

Ingen organisasjon kan ha mer enn to representanter i et utvalg.

Utvalg, råd og komiteer drives etter retningslinjer fastsatt på årsmøtet.

§5.1. Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg har en faglig rådgivende og en koordinerende rolle overfor Velferdsalliansens representasjon i internasjonale fora; herunder EAPN, Nordic Welfare Platform, internasjonale prosjekter samt BS -Baltic Sea NGO Forum. Utvalget gir innspill og rapporterer til styret.  

§5.2. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og envara. Representantene velges for to år.
Valgkomiteens medlemmer kan ikke tilhøre samme organisasjon.
Valgkomiteen forbereder valgene i samarbeid med medlemsorganisasjonene.

Møteleder sammen med valgkomiteen organiserer og leder valgene.

§5.3 Vedtekts komiteen
Ved behov kan årsmøtet/medlemsmøtet eller styret oppnevne en Vedtektskomite som behandler innkomne vedtektsforslag før årsmøtet.

§ 6. Sosialpolitisk forum
Sosialpolitisk Forum skal fremme samarbeid og nettverksbygging om felles prosjekter/saker mellom medlemmene. 

Søknader om prosjekter sendes fra medlemmene til styret for videre behandling.

Sosialpolitisk forum består av en styringsgruppe på 3 personer som sørger for at prosjektene gjennomføres: To valgte representanter fra medlemsorganisasjonene samt en av de ansatte som koordinerer og saksbehandler prosjektene som er oversendt fra styret. Representantene til styringsgruppa velges for en periode på to år av gangen.Nærmere retningslinjer for Sosialpolitisk forum fastsettes av Velferdsalliansens styre. 

 § 7. Oppløsning.
Oppløsning av Velferdsalliansen kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikke et valg foretas.Velferdsalliansen, Storgt 28 B , 0184 Oslo Org nr 981 007 751

Webdesign ©2016 Web Norge
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech