I vårt innspill til den kommende stortingsmeldingen om boligsosial politikk, påpeker vi at den norske boligpolitikken i alt for liten grad er til hjelp for de som lever under fattigdomsgrensen. Vi etterlyser en gjenreising av en reell, sosial boligpolitikk, for å forbedre fattige og vanskeligstiltes boligsituasjon.

Les hele innspillet her: Innspill_til_stortingsmeldingen_om_boligsosial_politikk_fra_Velferdsalliansen_EAPN_Norway.pdf