Våre hovedmålsettinger er:

 • Å avskaffe fattigdom.
 • Forbedret levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
 • Økt brukermedvirkning i alle offentlige hjelpetjenester.
 • Bedre økonomi og arbeidsvilkår for alle våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. Offentlige hjelpetjenester må ha tilstrekkelig kompetanse og handlingsrom, sånn at mennesker i vanskelige situasjoner får støtten de trenger. 

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men sikrer også en oppadgående sosial mobilitet, som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. På et aggregert nivå tilfaller gevinsten av hvert enkeltmenneske som løftes ut av fattigdom hele samfunnet, i form av flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. Det mener vi er et bærekraftig velferdssamfunn.  

 


Velferdsalliansens årsmøteresolusjon 2020: Helhetlig innsats mot fattigdom 

 

Velferdsalliansen var samlet til årsmøte 23.02.2020, og vedtok å fokusere på følgende områder: 

Et bedre NAV for brukere og ansatte og reelle tiltak mot barne- og familiefattigdom

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Derfor vil vi arbeide for en helhetlig innsats mot fattigdom, med tiltak som tar tak i de reelle, underliggende årsakene.

Arbeidsløshet og sykdom er de vanligste årsakene til at folk havner under fattigdomsgrensen. Mottakere av offentlige ytelser er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, særlig langtidsmottakere av sosialhjelp og mottakere av tiltakspenger.

Samtidig er barne- og familiefattigdommen økende. Det er nå 106 000 barn i familier med vedvarende lavinntekt – en økning på 30 000 på fire år. Fattige familier kjennetegnes av lav tilknytning til arbeidsmarkedet, eller at mor eller far er eneforsørger. For å hjelpe barna, må vi styrke ressursene til foreldrene. Det finnes ikke fattige barn i rike familier.

En helhetlig innsats mot fattigdom må ta i bruk aktive virkemidler for å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Samtidig må alle som ikke kan jobbe, motta ytelser som er tilstrekkelige til å leve gode og verdige liv. I prosessen er det avgjørende at mennesker som opplever fattigdom og ekskludering blir hørt og lyttet til, når tiltak som påvirker dem blir utviklet og iverksatt. Det trengs også økt koordinering mellom hjelpetjenester, for å sette mennesker som lever i fattigdom og utenforskap, bedre i stand til å håndtere sammensatte utfordringer.

 

Et bedre Nav for brukere og ansatte

For å inkludere flere i arbeidslivet og forebygge fattigdommen blant de på offentlige ytelser, trengs et forsterket Nav, med mer tillit mellom Nav og bruker. Vi vil arbeide for:

 • Bedre tilgjengelighet i kommunikasjonen med Nav og åpningstider tilpasset brukernes behov.
 • Mer menneskelig kontakt, kontinuitet i veiledningen og skreddersydd individuell oppfølging.
 • Reversering av AAP-endringene, samt avskaffelse av ordningen der rådgivende lege kan overprøve spesialister og fastleger.
 • Avvikling av sosialhjelp som langvarig ytelse, gjennom rett til kvalifiseringsprogram for friske som står utenfor arbeid og utdanning, og deretter rett til opplæringsplass med ordinær lønn og lønnstilskudd.
 • Styrking av brukernes rettigheter og bedre brukermedvirkning.

 

Reelle tiltak mot barne- og familiefattigdom

For å motvirke barne- og familiefattigdom trengs også forebyggende og treffsikre tiltak rettet mot barnefamiliene. Vi vil arbeide for:

 • Allmenngjøring av foreldrepenger, og rett til kvalifiseringsprogram etter at foreldrepenger har utløpt.
 • Økt bidragsforskudd til eninntektsfamilier.
 • Gratis barnehage, SFO og Opplevelseskortet til alle barn.
 • At alle NAV-kontor får egen seksjon eller koordinator for familiesaker, og én koordinator i hver enkelt sak. Familieperspektivet må løftes fram.


Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.