Hvert år utarbeider Velferdsalliansen EAPN Norway en Poverty Watch, som er en rapport om fattigdom og utenforskap i Norge. Rapportene kan du lese på denne siden. [English below]

 

Poverty Watch omhandler fattigdom i Norge og utgis årlig fra og med 2019. Hensikten er å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt fattigdom og utenforskap, sett fra våre medlemsorganisasjoners ståsted. Det mener vi trengs i en tid der fattigdommen i Norge øker, men lite skjer politisk for å adressere de underliggende årsakene.

I Poverty Watch presenterer vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge, samt våre vurderinger av fattigdommens utvikling basert blant annet på personlige historier og erfaringer fra mennesker i vår målgruppe. Rapportene peker også på strukturelle fattigdomsårsaker og konsekvenser av dette, og avsluttes med vårt syn på hvordan fattigdommen kan reduseres.

Poverty Watch for 2020 inkluderer en egen seksjon om virkningene og regjeringens håndtering av COVID-19. Dette er fordi pandemien har preget fattigdommen i Norge dette året.

Rapporten for 2020 ble lansert 17. oktober 2020, i anledning den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

 

Noen nøkkeltall fra 2020-rapporten:

  • Andel med vedvarende lavinntekt: 9,8 %, eller ca. 486 000 personer (2018).
  • Andel som sliter med å få endene til å møtes: 6 % (2019).
  • Andel med vedvarende lavinntekt blant unge mellom 18 og 34 år: 14,7 % (2018).
  • Andel barn under 18 år i familier med vedvarende lavinntekt: 11,3 %, eller ca. 111 000 barn (2018).
  • Andel aleneforsørgere med vedvarende lavinntekt: 25 % (2018).
  • Andel mottakere av offentlige ytelser med lavinntekt: 32,3 % og 69,9 % for mottakere av henholdsvis AAP og sosialhjelp (2018).
  • Andel langtidsledige med lavinntekt: 50,6 % (2018).

 

Hele 2020-rapporten kan du lese her: Poverty_Watch_-_Fattigdom_i_Norge_2020.pdf

Hele 2019-rapporten kan du lese her: Poverty_Watch_-_Fattigdom_i_Norge_2019.pdf

 


 

Every year EAPN Norway publishes a Poverty Watch. Through this report, we present the latest available statistics on poverty in Norway. In addition, we present our assessments of the latest developments and our view on how poverty can be reduced. The report for 2020 also includes a discussion on the consequences and governmental handling of COVID-19.

Here you can access the English summary of the 2020 report: Poverty_Watch_Norway_2020_-_English_summary.pdf

Here you can access the English summary of the 2019 report: Poverty_Watch_Norway_2019_-_English_summary.pdf