Hovedmålsetning

Et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor

Våre hovedmålsetninger er:
• Å avskaffe fattigdom.
• Forbedret levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
• Økt brukermedvirkning i alle offentlige hjelpetjenester.
• Bedre økonomi og arbeidsvilkår for alle våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. I tillegg må hjelpetjenestene som møter mennesker som opplever utenforskap, fokusere på ressursene og mulighetene som ligger hos den enkelte. De må gjøre brukeren selv til den viktigste aktøren i prosessen, og ut fra dette skape gode og riktig tilpassede løsninger. Dette gjøres ved å møte alle mennesker med respekt, og gjennom dialog skape felles forståelse for hvilke handlinger som kreves. Derfor må ansatte i hjelpetjenestene ha tilstrekkelig kompetanse, handlingsrom og autonomi til å gi mennesker i en vanskelig situasjon støtte til å ta eget ansvar, og dermed bidra å gjenskape trygghet i hverdagen og muligheten til en varig bedring i livskvalitet.

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men også som et verktøy for en oppadgående sosial mobilitet som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. På et aggregert nivå tilfaller gevinsten av hver enkeltskjebne som hjelpes hele samfunnet, i form av flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. En universell og medmenneskelig velferd er derfor en bærekraftig velferd.