Medlemsorganisasjoner

Våre medlemmer

Nettverket Rjukan

NETTVERKET vårt handler om samarbeid, inkludering, glede og- å skape gode nettverk. Vi har en bred målgruppe, og jobber med inkludering, nyskaping og innovasjon som fører til et ekte og varmt samfunn i Tinn kommune, Nettverket Rjukan har mange nye ideer som vi kan bidra med.

Fattig Talt Ørland

Fattig Talt Ørland er et talsrør for de som faller utenfor på grunn av manglende inntekter av ulik årsak. Dette fører til sosial ekskludering både for voksne og barn. Vi hjelper mennesker som opplever å ikke ha penger til mat, husholdningsvarer, fritidsaktiviteter, hvitevarer med mer.

Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn (FOREM)

FOREM er en partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-statlig interesseorganisasjon for menn og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn. Vårt formål er å fremme reell likestilling for gutter og menn med etnisk minoritetsbakgrunn, og bidra til et inkluderende samfunn.

Total Rehab

Total Rehab er en ideell organisasjon med en ny tilnærming til det sosiale rehabiliteringsarbeidet i Norge, der verden tas i bruk, og brukermedvirkning og individuelle tilpasninger gjøres til mer enn moteord. Gjennom et kooperativt nettverk utvikles helhetlige, fleksible og motiverende programmer for rehabilitering, arbeidstrening og sosial inkludering.

Metal Heads Against Bullying

Metalheads Against Bullyings rolle er å engasjere folket i kampen mot mobbing. Mobbing finnes i alle samfunnslag og mange av oss har smertelig erfart dette på kroppen. Noen av oss har kanskje også bevisst eller ubevisst bidratt til mobbing. MAB mener det er essensielt med økt fokus på mobbing slik at barn, unge og voksne får den støtten og verktøyene de trenger for å både forebygge og håndtere en voksende problemstilling.

Interkulturell Kvinnegruppe (IKKG)

Sammen er vi sterke. Vi skal spre fred og kjærlighet! Siden etableringen i 2009 har Interkulturell kvinnegruppe jobbet ut fra formålet å skape møteplasser for minoritetskvinner i Norge, og fremme kompetanse og bevissthet i innvandrerbefolkningen om deres muligheter i det norske samfunnet. Foreningens hovedsatsingsområde er å samarbeide med barnevernet om å rekruttere fosterfamilier med innvandrerbakgrunn. Samtidig er foreningen åpen for medlemmenes ønsker og initiativ for prosjekter og temaer for kurs og seminarer. Foreningen har over flere år samarbeidet med AOF og andre kvalifiserte tilbydere av opplæring, for å tilby medlemmer og målgruppen nødvendig kompetanseheving for å stå sterkere i det norske samfunnet og i arbeidslivet.

Forening for Sosialt Arbeid (FSA)

FSA er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som er nasjonal komite for den verdensomspennende organisasjonen International Council on Social Welfare (ICSW). Foreningen skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og internasjonal sosialpolitikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte grupper.

For Økt Levestandard (FØL)

FØL er en frivillig organisasjon som har fokus på fattigdom og hvordan kutt i velferdsytelser rammer enkeltmennesker. Vi arbeider for å få politikere til å snu i ulike kutt som rammer mennesker som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon. FØL skal arbeide for å fremme levestandarden til alle som bor i Norge og vil arbeide for dette ved å ha fokus på blant annet de lavtlønnedes situasjon, AAP- og bostøttemottakere og uføretrygdede.

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

IHSG er en frivillig, politisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider med helse- og sosialutfordringer i innvandrermiljøer. IHSG organiserer frivillig flerkulturell kompetanse og er et rådgivningsorgan innen en rekke felt. Organisasjonen representerer mange kulturer og arbeider for å skape bred kontakt mellom folk, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Mental Helse Bamble

Mental Helse Bamble er et lokallag av Mental Helse, med verdiene likeverd, åpenhet, respekt og inkludering. Vi arbeider for at alle har et tilholdssted som gjør hverdagen lettere, og vi er stolte av vårt flerkulturelle arbeid. Mental Helse Bamble bidrar med å styrke sosiale nettverk og levevaner, og motvirke sosial ulikhet. Vi hører på hverandre og formidler brukeres og pårørendes erfaring og kunnskap om psykisk helse til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Organisasjonen For Uføres Rettigheter (OFUR)

OFUR vil jobbe for uføres rettigheter overfor myndighetene og skape en sosial arena for uføre. Vi er drevet av uføre og er for uføre samt andre støttespillere.

Sammen om en jobb (SAJO)

Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet. Kunnskapen og nettverket til en med lang erfaring fra norsk arbeidsliv kan være nøkkelen. Vi kobler unge innvandrere med høyere utdanning med erfarne frivillige, i et mentorprogram på tvers av kulturer og generasjoner. Slik skaper vi verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet arbeidsliv.

Sagatun Brukerstyrt Senter

Sagatun er et knutepunkt for recovery og jobber både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi jobber også tett med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Aktivitet, mestring og sosialt fellesskap står i fokus på Sagatun, og tilbudet er rusfritt. Vi er til for mennesker med ulike livsutfordringer som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse og få en bedre hverdag.

Telemark Innvandrerråd (TIR)

TIR er et nettverk av seks frivillige innvandrerorganisasjoner: Bamble og omegn internasjonale forening, Brobygger Telemark, Al Ghadir islamske kultur forening, Den afrikanske kultur foreningen i Telemark, Den somalisk kulturforening i Telemark og Syrisk forening. Nettverket er en høringsinstans og har informasjonstjenester og aktiviteter blant annet innen folkehelse.

BIBI AMKA

BIBI AMKA (Woman Wake Up) er en interesseorganisasjon for enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og grupper som jobber for at kvinner, barn og unge med innvandrerbakgrunn skal oppleve meningsfulle liv i Norge og andre deler av verden. Vi er opptatt av forståelse på tvers av kulturer.

Bikuben

Bikuben er en ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring. Vi utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner. Målet er å påvirke til et bedre tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

Convivencia

Convivencia ønsker å skape forståelse, samhold og toleranse på tvers av kulturelle og etniske grenser, samt konservere og utvikle eksisterende kulturelt mangfold. I vår tid er det viktigere enn noensinne å fremme dialog og forsoning mellom alle folk. Convivencia betyr sameksistens og kan best forstås som å kunne leve sammen lik en familie, hvor rettferdighet og fred råder.

Team Five

Team Five oppsto ved at en gruppe asylsøkere i Volda var lei av å vente. Teamet har blitt et kjent syn i kommunen og tilbyr gratis hjelp til dem som trenger det. Team Five hjelper med glede!

Frelsesarmeen (assosiert medlem)

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr «Suppe, såpe og frelse» i ord og handling for å møte menneskelige behov. «Suppe» møter fysiske behov, «såpe» fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og «frelse» handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 130 land.

Kirkens Bymisjon (assosiert medlem)

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

IOGT (assosiert medlem)

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.