Vedtekter

Vedtekter for Velferdsalliansen EAPN Norway

Velferdsalliansen ble etablert 6. mars 1998, og ble medlem av European Anti-Poverty Network (EAPN) høsten 2005.

Disse vedtektene erstatter vedtektene fra det ekstraordinære årsmøtet 6. juni 2021 og trer i kraft 12. mars 2023 etter vedtak på årsmøtet 12. mars 2023.

1. Hva er Velferdsalliansen EAPN Norway

Velferdsalliansen EAPN Norway er et ikke-kommersielt, politisk uavhengig og livssynsnøytralt samarbeidsfellesskap mellom frivillige organisasjoner som jobber innenfor fattigdomsbekjempelse.

Velferdsalliansen EAPN Norway jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

2. Velferdsalliansen EAPN Norway sitt formål er å:

 • Bidra til økt brukermedvirkning, deltakelse og samskaping.
 • Bidra til tjenesteutvikling og være brobygger mellom fag og erfaring.
 • Bedre økonomi og arbeidsvilkår for enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og grupper.
 • Være et talerør lokalt, nasjonalt og internasjonalt for sine medlemmer.

3. Medlemskap

3.1 Organisasjoner, foreninger og grupper som er enige i formålsparagrafen kan søke om medlemskap i Velferdsalliansen EAPN Norway.

3.2 Velferdsalliansen EAPN Norway har to typer medlemskap. Fullverdige medlemmer med alle rettigheter og assosierte medlemmer som har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

3.3 Styret behandler skriftlige søknader om medlemskap. Organisasjoner med økonomisk/kommersielt formål kan ikke bli medlem i Velferdsalliansen EAPN Norway. Aktuelle søkerorganisasjoner må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

3.4 Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Fullverdige medlemmer betaler full kontingent, mens assosierte medlemmer betaler halv kontingent.

3.5 Medlemmer som ikke har betalt kontingent 6 uker før årsmøte, har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

3.6 Organisasjoner, foreninger og grupper som er i ferd med å bli oppløst må sende en forespørsel til styret om å trekke sitt medlemskap i Velferdsalliansen EAPN Norway.

3.7 Organisasjoner, foreninger og grupper som ikke har gjort rede for seg på to påfølgende år, kan fjernes fra medlemslisten.

3.8 Styret fjerner fra medlemslisten organisasjoner, foreninger og grupper som er oppløst eller ikke har gjort rede for seg på to påfølgende år.

Dersom styret nekter en organisasjon medlemskap eller fratar en organisasjon medlemskap, kan dette ankes inn til årsmøtet.

3.9 Utelukkelse

Medlemsorganisasjoner eller personer i valgte verv som åpenbart motarbeider Velferdsalliansen EAPN Norway formål, omdømme og virksomhet kan ekskluderes. Slike vedtak gjøres av styret.

Ekskluderte mister retten til å representere Velferdsalliansen EAPN Norway innad og utad og i fora hvor de har verv. Dette gjelder også deltakelse på Velferdsalliansen EAPN Norway sine medlemssamlinger, i utvalg, komitéer og arbeidsgrupper.

Styrets vedtak om eksklusjon kan påklages til årsmøtet.

4. Organisasjonen

Velferdsalliansen EAPN Norway har som mål å tilstrebe at intet kjønn er representert med mindre enn 40 % i styret, råd og utvalg.

Velferdsalliansen EAPN Norway har denne organisatoriske oppbyggingen med følgende rekkefølge i myndighetsutøvelse: Årsmøtet, styre og sekretariat.

4.1 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling skjer med to måneders varsel. Forslag til årsmøtet, herunder vedtektsendringer, forslag til styre, utvalg m.m. må være styret i hende en måned før årsmøtet. Sakspapirer inkludert forslag sendes til medlemsorganisasjonene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler følgende ordinære saker: Årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan for kommende år og valg. Under budsjett behandles også eventuell godtgjøring til styret.

Årsmøtet gjennomfører valg av styre, valgkomité og revisor.

4.1.1 Møte- og stemmerett på årsmøtet

På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en delegat som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett. Fullmakter tillates ikke.

4.1.2 Avstemmingsregler på årsmøtet

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, mens andre saker avgjøres med alminnelig flertallsvedtak som vil si at minst 50 % av de stemmeberettigede stemmer for vedtaket.

4.1.3 Ekstraordinært årsmøte

Når minst 30 % av medlemsorganisasjonene eller et styreflertall krever det, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan tas opp på det ekstraordinære årsmøtet.

4.2 Styret

Styret og styreleder velges for to år på årsmøtet. Styreleder leder styrearbeidet mellom årsmøtene.

Styret møter minst 4 ganger i året.

4.2.1 Styrets sammensetning

Styret består av 5 personer i tillegg til 2 / 3 vara medlemmer. Styret konstituerer seg selv og velger politisk nestleder og organisatorisk nestleder

I tillegg velges en ansattrepresentant blant og av de ansatte.

Styret er vedtaksdyktige når minst 4 medlemmer er til stede. Ethvert medlem av styret, som ikke har meldt forfall til to styremøter etter hverandre, kan etter behandling på påfølgende styremøte bli flyttet ned som tredje varamedlem. Første varamedlem vil derpå tilbys plass som fast medlem av styret.

Ingen organisasjon, forening eller gruppe kan ha mer enn en representant med stemmerett på styremøtene.

4.2.2 Ansvarsområde

 • Styret har ansvar for Velferdsalliansen EAPN Norway virksomhet i henhold til vedtekter, formål, handlingsplan og budsjett.
 • Det søkes om offentlig finansiering og eventuell annen økonomisk støtte til driften av Velferdsalliansen EAPN Norway.
 • Styret ansetter et sekretariat som utfører den daglige driften og styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.
 • Styret har ansvar for den økonomiske driften av Velferdsalliansen EAPN Norway, og sørger for regnskapsføring og revisjon.
 • Statens reiseregulativ legges til grunn for dekning av reiseutgifter.
 • Styreleder og daglig leder skal ha signaturmyndighet. Styret gir prokura til styrets leder og daglig leder hver for seg. Prokura til styreleder godkjennes/gis automatisk ved nyvalg. Daglig leder har styringsrett jfr. arbeidsmiljøloven.
 • Styreleder og daglig leder har signaturmyndighet samt prokura på Velferdsalliansen EAPN Norway konti. Daglig leder har myndighet til å foreta budsjettregulering med inntil kr 50 000 per kontoklasse.
 • Ved sykdomsfrafall eller fravær over 2 måneder utnevner AU midlertidig ny styreleder inntil styreleder er tilbake i funksjon eventuelt nyvalg på neste årsmøte.
 • Regnskapsfører rapporterer til daglig leder/AU. Større investeringer og kontrakter av økonomisk art må ha styrets godkjenning før de iverksettes/utbetales.
 • Styret kan opprette de grupper og utvalg som det finner nødvendig. Disse grupper og utvalg rapporterer til daglig leder/styret.

4.2.3 Taushetsplikt

Styret og medlemmer av andre valgte organer skal på første konstituerende møte undertegne taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten kan medføre utelukkelse fra det valgte organ jfr. §3.9.

Styrereferater er offentlige først når de er sendt ut til medlemsorganisasjonene. Personalsaker skal ikke refereres utad pga. personvern, hvis ikke annet er bestemt av styret.

4.3 Arbeidsutvalget (AU)

Styreleder og nestledere utgjør arbeidsutvalget. AU ledes av styreleder og daglig leder deltar som referent.

AU forbereder saker og vedtak som legges frem for styret. Det har møte så ofte det er nødvendig.

AU kan fatte vedtak i mindre viktige saker og skal sende ut referat fra møtene sine til alle i styret.

4.4 Medlemssamling

Det skal holdes inntil to medlemssamlinger i året. Invitasjonen med tema for samlingen sendes med minimum 14 dagers varsel. Hver organisasjon kan møte med inntil to personer.

4.5  Ansatte/sekræteriat

Styret ved styreleder har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Det daglige arbeidsgiveransvaret kan delegeres. Styret foretar ansettelser. Ansatte er administrativt underlagt daglig leder. 

5. Valgkomité

Valgkomitéen består av tre medlemmer og et varamedlem. Representantene velges for 2 år. Valgkomitéens medlemmer skal ikke tilhøre samme organisasjon. Komitéen forbereder valgene i samarbeid med medlemsorganisasjonene og sekretariatet.

6. Tillitsvalgte

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til refusjon og godtgjørelse for faktiske utgifter skal fremgå av budsjettet og regnskapet. Retningslinjer utarbeides av styret.

7. Oppløsning

Oppløsning av Velferdsalliansen EAPN Norway skal behandles på ordinært årsmøte og være oppført som egen sak i årsmøtepapirene. Vedtaket om oppløsning krever minst 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte to måneder senere der dette er sak på dagsordenen. Også på det ekstraordinære årsmøtet kreves det 2/3 flertall for at oppløsningen blir vedtatt.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal sørge for avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikke valg foretas. 

Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål søkes fortrinnsvis innen fattigdomsbekjempelse og et inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.