Samarbeidspartnere

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge - Batteriet

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse. Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Noen av de politiske sakene vi arbeider med er rett til egnet bolig for alle, rettighetsbasert sosialhjelp og et mer inkluderende arbeidsliv.

For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Alliansen består av over 30 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner som har over en million medlemmer. Den ble opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, og arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og for en sterk offentlig sektor.

Boss-prosjektet

Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet. BOSS - Building a Network to Boost Social Secure har støtte fra Erasmus + programmet til EU og er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner i 11 land, der alle organisasjonene har som formål å forhindre fattigdom og sosial ekskludering. Hensikten med prosjektet er å skape en felles innsats for å øke innflytelsen rundt fattigdomsbekjempelsen i Europa. En av de viktige sakene som BOSS arbeider med er blant annet tilgang til arbeid, en rettferdig lønn og trygge arbeidsforhold.

EUROSHIP – Hvordan motvirke ulikhet i sosialt medborgerskap? Nye verktøy for å fremme sosial robusthet i Europa - OsloMet

Dette prosjektet vil undersøke betydningen av inntektssikringssystemet (inkludert sosialhjelpsordningene), digitalisering i arbeidslivet og sosiale tjenester, og de sosiale og politiske mulighetene for å påvirke egne levekår blant tre befolkningsgrupper med lav inntekt og utdanning: unge voksne med usikker inntekt, arbeidere med omsorgsforpliktelser, og eldre og funksjonshemmede med varige omsorgsbehov. Prosjektet setter i tillegg søkelys på EUs virkemidler i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. EUROSHIP vil ha et tett samarbeid med europeiske og nasjonale interessegrupper for å nå frem til de aktuelle brukergruppene og øke prosjektets samfunnsmessige relevans.

Bostøttealliansen

Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019 og er en samarbeidsallianse bestående av 22 organisasjoner som sammen arbeider for en bedre bostøtte for de som trenger den. Noen av de viktigste sakene er å sørge for at inntektstaket økes slik at det er i tråd med det reelle inntektsnivået til de som har behov for bostøtte.

Norden

Norden prosjektet er en felles innsats mellom land som er tilknyttet Østersjøregionen. Det har som mål å styrke rollen til NGO-nettverk med fokus på sivilsamfunnet. Gjennom The European Pillar of Social Rights skal nettverket arbeide for å sikre sosiale rettigheter. Samtidig legger det til rette for kunnskapsdeling, slik at ressursene til de enkelte medlemmene styrkes og samarbeidet forsterkes.

Ressurser på avveie,

eller ressurser til å komme på rett vei.

Velferdsalliansen jobber for å endre de ekskluderende strukturene som eksisterer i samfunnet vårt i dag. Organisasjonene i Velferdsalliansen jobber for å gi en stemme til de som faller utenfor og gi dem muligheter de ellers ikke har tilgang til. Vi styrker mennesker ved å jobbe for at de blir sett og hørt i saker som angår dem.