Nyhet

Årsmøteresolusjon 2021: Meningsfull aktivitet for alle

17. mars 2021

Følgende årsmøteresolusjon ble vedtatt på Velferdsalliansens årsmøte 14. mars 2021:

Følgende årsmøteresolusjon ble vedtatt på Velferdsalliansens årsmøte 14. mars 2021:

Meningsfull aktivitet for alle

Velferdsalliansen EAPN Norway vil arbeide for at alle skal inkluderes i meningsfulle aktiviteter. For noen vil dette være arbeid eller utdanning. For de som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe eller ta ordinær utdanning, kan det være snakk om andre meningsfulle aktiviteter som frivillig arbeid og rehabilitering.

Vi ser at smitteverntiltakene under koronapandemien har hatt stor innvirkning på det norske arbeidsmarkedet. De som var utsatt for fattigdom allerede før krisen har blitt særlig hardt rammet, og dette gjelder blant annet langtidsledige, lavt utdannede og lavtlønnede.

Dessuten ser vi et økende skille mellom de som fullfører og ikke fullfører videregående opplæring, og da særlig yrkesopplæring. I et arbeidsmarked med stadig økende kompetansekrav og konkurranse, står unge uutdannede i fare for varig utenforskap.

Av ulike årsaker er det ikke alle som klarer å stå i verken jobb eller utdanning, enten i en lengre eller kortere tidsperiode. For at disse ikke skal falle utenfor, er det sentralt at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter og blir møtt av et effektivt system for inntektssikring.

Arbeidstilknytning er av stor betydning for den enkeltes økonomi, sosiale deltakelse og helsesituasjon. Samtidig skal ikke arbeid være den eneste måten å skjerme seg selv mot fattigdom, sosial eksklusjon og psykisk uhelse.

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway mener at aktivisering og inkludering er verdifullt for både enkeltmennesket og samfunnet, og det må grep til for å få flere inn i arbeid, utdanning og andre meningsfulle aktiviteter. Dette bygger opp under vår visjon om et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

Vi vil arbeide for:

  • Erstatning av aktivitetsplikt med aktivitetsrett.
  • At Nav lokal tilbakeføres ansvaret for opplæring, avklaring og bistand til jobbsøk.
  • Flere sosialfaglige ansatte i Nav med tid til oppfølging av brukere inn mot arbeidsgivere, utdanning og helsesystem.
  • Tiltakskjeding der flere tiltak kombineres. Dette krever langsiktig og strategisk tilrettelegging fra veileder i Nav og gir mer forutsigbarhet for bruker.
  • Krav om og tilskudd for at kommuner og arbeidsgivere oppretter opplæringsarbeidsplasser og/eller lærlingplasser. Økt satsing på lønnstilskudd.
  • Tilrettelegging for arbeid etter evne.
  • At frivillig innsats ikke skal straffes med trekk i ytelse.
  • Mulighet for enkelte brukere å jobbe i frivillige og ideelle organisasjoner som et alternativ til ordinær jobb. Organisasjonene gis tilskudd som arbeidsgivere.
  • Recovery-orienterte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og foretak. Bevegelse fra pasientsentrert til personsentrert hjelp og brukermedvirkning.
  • Flere offentlig drevne rehabiliteringstilbud.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...