Årsmøte

Årsmøteresolusjoner 2016

13. mars ⋅ 2016

Velferdsalliansen, et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge. Fra Alta i nord, til Kristiansand i sør.

Velferdsalliansen jobber for avskaffelse av fattigdom og sosial eksklusjon.https://velferdsalliansen.no           

LOV OM AKTIVITETSPLIKT TIL SOSIALHJELPSMOTTAKERE

Velferdsalliansen ser regjeringens forslag om aktivitetsplikt som en utfordring fordi diskusjonen ofte ser ut til å ha et dobbelt budskap. Vi ser verdien i tiltak, men tiltaket må være tilpasset den enkelte og ikke være en allmenn plikt. Vi mener at synet på at fattigdom er den enkeltes ansvar er feil. Velferdsalliansen ønsker at fokus skal flyttes tilbake til at det er samfunnets ansvar å arbeide for avskaffelsen av fattigdom.

Det er viktig at tiltakene som er rettet mot sosialhjelpsmottakere fokuserer på å få flere ut i varig arbeid og/eller aktivitet.  Først ved målrettet ordninger kan vi oppnå at folk får trygge levekår.

Kravet om aktivitetsplikt vil etter det vi kan se, svekke loven om sosiale tjenester, med mindre det ikke tas høyde for at hver enkelt sosialhjelpsmottaker får tilpassede ordninger.

Velferdsalliansen vil at alle aktører skal jobbe for et inkluderende samfunn som tar vare på alle.

Forskning på tiltak som kan sammenliknes med aktivitetsplikt har vist at deltagernes muligheter for ordinert arbeid i ettertid minskes med 35%. Derfor må krav om aktivitetsplikt legges til rette slik at folk får tarifflønn og reell arbeidserfaring.

Dette vil medføre en vinn-vinn situasjon som fører til at behovet for sosialhjelp vil minske, og at folk vil komme seg raskere ut i jobb.

NAV-kontorene har ikke samme problematikk.

Det varierer fra kommune til kommune og flere kommuner har aktivitetsplikt i dag. Det er derfor viktig at nye endringer ikke fører til mer byråkrati, men at pengene brukes til gode tiltak slik at det ikke fører til uholdbare situasjoner i NAV. NAV-ansatte trenger ikke økt press og mer byråkrati, men enda mer fleksibilitet, og må settes i stand til å løse de oppgavene som er tilstede.

INKLUDERING, AKTIVITET OG MØTEPLASSER

En god samfunnsmodell har store muligheter for å utvikle seg.

Vi mener at ved åinkludere alle kan samfunnet klare å få tak i den kraften vi har, ved å se mulighetene i hvert enkelt menneske. For å unngå at mennesker faller utenfor samfunnet, må det skapes gode møteplasser der alle kan delta.

Nasjonale og lokale myndigheter må ta i bruk de initiativ og ressurser som ligger i det enkelte mennesker og organisasjon/institusjon. Det må støttes opp om møteplasser for å bygge nettverk og skaffe kunnskap om behovet, til ulike mennesker og grupper.En forutsetning for at folk skal lykkes, er at alle tiltak skal og må være tilpasset den enkelte deltaker, utøver og dennes behov og ressurser.

Det er viktig at tiltak som er rettet mot sosialhjelpsmottakere har som mål å få flere ut i varig arbeid/aktivitet.

Velferdsalliansen

Flere nyheter:

Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med...