Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Regjeringen har i samarbeid med KS og Frivillighet Norge utarbeidet nye initiativer i tilretteleggingen for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å jobbe sammen med frivilligheten i arbeidet med å øke deltakelsen blant barn og unge i fritidsaktiviteter. 

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter. Det står i FNs Barnekonvensjon. Likevel er det en stor andel barn og ungdommer i Norge i dag som ikke deltar i idrettslag eller fritidsklubber, og flesteparten av disse kommer fra familier med vedvarende lavinntekt, ifølge rapporten En barndom for livet. Forskning har dessuten vist at deltakelse i fritidsaktiviteter har sammenheng med barns helse og sosiale læring, i tillegg til fysisk aktivitet senere i livet. Derfor er det bra at regjeringen tar tak i dette!

Nye initiativer
De nye initiativene innebærer blant annet en mal for lokale fritidsærklæringer, som kan tas i bruk av kommuner. Dette vil gjøre det lettere for både kommunen og organisasjonene å både starte opp og opprettholde et samarbeid om organisering av fritidsaktiviteter. Det fremkommer i tillegg en oppfordring til kommunene om å opprette lokale kontaktpunkter for frivilligheten, så det blir tydelig hvor organisasjonene kan henvende seg. 

Les mer om tiltakene, og hvordan de kan hjelpe din organisasjon på Regjeringen.no.