«Et enklere NAV»

NAV Trondheim jobber for tiden med prosjektet “Et enklere NAV”. Kort forklart går det ut på at unge under 30 år som ikke er i arbeid eller utdanning, får økonomisk støtte fra NAV.

 

Ordningen må ikke forveksles med borgerlønn, som mange er kritiske til. Dette nye prosjektet stiller noen krav til mottakerne, som at de må følge tiltak lagt frem av NAV, men innebærer bare én søknad og har ingen krav om diagnose eller lignende. “Et enklere NAV” minner heller om en ordning som er prøvd ut i flere europeiske land den siste tiden, kalt “minimum income schemes”.

 

“Minimum income”, eller minsteinntekt på norsk, er et steg i Europakommisjonens European Pillar of Social Rights, og dermed noe vi kan forvente å høre mer om i årene som kommer. Minsteinntekt er ikke det samme som minstelønn, men en slags grunninntekt utbetalt til lavtlønnede og personer som står utenfor arbeidslivet, slik at de får færre bekymringer og dermed med tid og energi å bruke på for eksempel jobbsøking eller andre tiltak. 

 

Flere ut i jobb

Hovedmålet med prosjektet i Trondheim er at flere unge skal få lettere for å komme i arbeid, samt å forenkle forvaltningen i NAV, men forskere har også en rekke andre forventede resultater. Lignende prosjekter utført i andre europeiske land har nemlig hatt positive effekter på mottakernes helse, i tillegg til at de fikk høyere tillit til både seg selv og samfunnet. Teorien er at ytelser som uføretrygd kan bidra til å sykeliggjøre individer, dersom det er den eneste muligheten for langsiktig offentlig inntektssikring. 

 

Antall unge uføre har doblet seg de siste ti årene. Flere har pekt på at problemet kan ligge i at det å bli erklært ufør er noe permanent, i den forstand at man ikke lenger blir fulgt opp av NAV og det ikke legges opp til at man kan få hjelp til å komme ut i arbeidslivet senere. Dette er til tross for at flesteparten av unge som mottar uføretrygd, gjør det på grunn av psykiske lidelser. Derfor mener man at mangel på oppfølging fra NAV i disse tilfellene kan bidra til isolasjon og forverring av den enkeltes mentale helse.

 

Noen ting å huske på

Velferdsalliansen stiller seg i utgangspunktet positivt til prosjektet, og mener prøveordninger som dette kan være et steg i riktig retning i bekjempelsen av fattigdom. Likevel er det to ting som er viktig å ta i betraktning.

 

For det første er det viktig å skille mellom de som søker om uføretrygd selv om de i realiteten bare trenger økonomisk sikkerhet i noen år, og de som har behov for uføretrygd livet ut. Det er kjempebra at det tas grep for å hjelpe flere å komme i arbeid, men det er like viktig å anerkjenne og ivareta mennesker som ikke kan være i arbeid, og sannsynligvis aldri vil kunne det heller. 

 

For det andre er det fremdeles uklart hvor lenge prosjektet skal vare, og i hvor lange perioder mottakerne vil motta ytelser – for ikke å glemme hvilke vilkår som bestemmer om de eventuelt mister retten til stønad. Dette bør det være klarhet i før prosjektet lanseres.

 

Vi er spente på å se resultatene av prosjektet!