Nyhet

Fattigdomshøring 2017

16. juni 2017

Gjennomført juni 2015 ved et samarbeid mellom: Velferdsalliansen, Frelsesarmeen, Batteriet (Kirkens Bymisjon) og Samarbeidsforum.
Foto: BOSS project facebookside

Solveig Horne var åpningsinnleder: 

Solveig Horn sa blant annet at mange unge påpeker at de ikke er de som er fattige, men at det er deres foreldre som er fattige. Videre sa hun at det kanskje i vår tid er vanskeligere å være fattig enn i tidligere år hvor mange hadde trange kår, og sa også litt om at det i dag er mer skambelagt enn før Videre nevnte hun Fritidserklæringen som bygger på at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst en tilrettelagt aktivitet uavhengig av økonomi, i denne forbindelse er det mange frivillige ildsjeler som har stor betydning for mange barn.

«Regjeringen har tatt barnefattigdom på alvor» sa Solveig Horne, og pekte på tiltak som fritids- og ferieaktiviteter det blir gitt tilskudd til, videre hvor viktig frivilligheten er i denne sammenheng og at for barn er det viktig å ha god voksenkontakt. Hun nevnte blant annet «Barnas stasjon på Sagene». og henviste til at ferietiden ofte er den tiden forskjellene blir mest synlig, og at hun mener at det viktigste er å hjelpe foreldrene inn i jobb og finne gode ordninger for barnefamiliene. Hun avsluttet med å si at vi ikke er i mål og at hun er bekymret for utviklingen.


Før appellene leverte representant fra Samarbeidsforum ut brosjyren «Den norske redningspakka mot barnefattigdom»

Brosjyren sier blant annet at: «Den norske redningspakka mot barnefattigdom er et tverrpolitisk tiltak som tilbyr akutt lindring mot den brysomme barnefattigdommen. Gjennom sitt velkomponerte innhold av bl,a, knapper og glansbilder, smuler fra de rikes bord og plaster på såret, får de fattige barna med dette et kjærkomment halmstrå å klamre seg til». Representanten sa blant annet at fordi fattige barn ikke behandles på lik linje med andre kan det sees mer på som plastring enn som den hjelp de virkelig trenger, og at det er viktigere å sikre at barnefamilier har en sikker inntekt og at det sikres at fattige barn inkluderes på lik linje med andre barn.

 

Røde kors, Mental Helse Ungdom og Frelsesarmeen Barn og Unge holdt appeller før debatten med landets Ungdomspolitikere ble gjennomført på et høyt entusiastisk nivå.

Appellanter:

Sarah Wiese Afeef, Røde Kors Oslo

Apellant

Iselin Gjeruldsen, Frelsesarmeen Barn

apellant2

Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom
apellant3

Appellantene sa blant annet: «Barn skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, kan derfor være positivt med gode aktiviteter som påvirker effekten av å leve i fattigdom. Det må være fokus på at foreldre kommer i arbeid om de kan, men at ordninger som fungerer er tilgjengelig for de som ikke kan stå i arbeid. Andre tiltak er voksenopplæring, leksehjelp og at det tilrettelegges for trygge arenaer for inkludering. Selv om frivilligheten har en viktig rolle skal de ikke overta det offentliges rolle, men bidra til at det skapes lavterskel møteplasser og at det gis hjelp til å finne fram i velferdssystemet. Om foreldre ikke kjenner sine rettigheter taper også barna på dette. Nettverk og venner er viktig for alle barn, alle kommuner bør ha mulighet til å gi tilbud til alle. Lokale aktiviteter er viktige og det er derfor viktig at frivillige organisasjoner får de rammer som er nødvendig for å skape lokale tilbud. Barn trenger framfor alt å bli sett, hørt og tatt på alvor slik at de oppnår så høy grad av mestringsfølelse som mulig. «Vi kan ikke gjør alt, men alle kan gjøre noe» Aktivitet som igangsettes trenger å ha kvaliteter som hindrer risiko for utstøtning og/eller tilbaketrekning. Alle barn er unike og har egne unike talent som kan brukes i tilrettelegging av aktiviteter som inkluderer alle og har vi ikke rom må det skapes rom for slik samhandling. Det er viktig og stå på sidelinjen og heie fram alle, ta vare på drømmene og istandsette barn og unge til å bli alt de kan bli.» 

Presentasjon av Alle Med – et verktøy for å få barn og unge med i fritidsaktivitet  http://www.allemed.no/

Første spørsmål fra debattlederen var om de unge politikerne trodde at det er mulig å utrydde barnefattigdom,til dette svarte samtlige ja, noe som føltes oppløftende.

NB! Jeg forsøker her å gjengi så mye som jeg greide å få med meg, men da jeg både kan ha «feilhørt» og misforstått, tar jeg gjerne imot korreksjoner fra debattpanelet om noen føler seg fullstendig feilsitert.

Andre spørsmål var; Hva må gjøres?
Tredje spørsmål var; Hvor streng skal arbeidslinja være?
Fjerde spørsmål var: Hvordan ivareta barna underveis?
Andre spørsmål:

På spørsmål om det skal være gratis mat på skolen oppnådde vi bare JA fra SV Ungdom, AUF og Rød Ungdom, men jeg merket meg senere at Unge høyre påpekte at hun mente dette skulle bestemmes lokalt.

På spørsmål om rettighetsfestet inntekt var det bare Rød Ungdom som svarte (n)Ja og mener det først kan læres ved å studere forsøket i Finland.

Siste spørsmål var: hva er de 3 viktigste tiltak?

SV Ungdom:
2. I startfasen av debatten må jeg innrømme at jeg ikke fikk med meg alt, men i alle fall mente hun at Barnetrygden trenger å oppjusteres og det trenger å gjennomføres en fordelingspolitikk som inkluderer alle. 
3. Det skal lønne seg å jobbe, men samtidig er det behov for å sørge for at de som ikke kan jobbe ikke faller utenfor. Norskopplæring trenger å styrkes, kontantstøtten fjernes og det må skapes flere jobber som gir et trygt og forutsigbart arbeidsliv.
4. Uførekutt må reverseres og det må igjen bli feriepenger på arbeidsledighetstrygd. Henviste også til hjemmesiden og brosjyre med 35 tiltak for et mer rettferdig Norge.
Unge Høyre:
2.Like muligheter uavhengig av økonomi, mestring inn i skolen som fag, gode lærere er viktig, senke pris i barnehagen, ha billigere leieboliger, ha gode tilskuddsordninger og å tilføre barn og unge opplevelser ved ulike tiltak. Fjerne kontantstøtten og gi målrettede tiltak. 
3. Unngå at noen faller utenfor ved å gi skoleplass eller annet tiltak innen 8 uker, slik som Fontenehuset gir arbeidsrettet tiltak som øker mestrings- og selvfølelsen. 
4. Sikre gratis kjernetid i barnehagen, alle barn skal ha rett på minst en gratis fritidsaktivitet. Gjennomføre sommeraktiviteter og gi penger til utstyr. Sikre at vi har gode skoler hvor man tar vare på hverandre.

Grønn Ungdom:
2.Skolen er viktigste virkemiddel, økt innsats mot mobbing både på kort og lang sikt, senke terskler for å være med og å hjelpe med hverdagsproblemer. 
3. Det er like viktig å stille krav til arbeidsgivere, kortere arbeidstid vil være mer produktivt og medfører flere i jobb og mindre sykdom. Det skal være fokus på å skape faste stillinger som gir forutsigbarhet. Skattekutt til de med lavest inntekt.
4. Skolen må forbedre tilgang på helsesøstre.

FrP Ungdom:
2.Arbeid er viktig, utdanning er viktig, øke og behovsprøve barnetrygden, styrking av ordning med helsesøstre slik at det alltid kan være en åpen dør for elever som har behov for hjelp. 
3. Det skal lønne seg å arbeide, henviser også til aktivitetsplikt som fungerer ved at folk får tillitt til egne evner og arbeidsmestring. 
4. Styrke frivilligheten for å gi utstyr, aktivitet og opplevelser i ferier gjennom tilskuddsordninger. 

KrF Ungdom:
2.Pakke av tiltak: arbeidsmulighet for foreldre, omfordelende skattepolitikk, barnetrygden økes og beskattes. (Mer skatt for de som tjener mest). 
3. Tilrettelegge for at alle som kan og vil kommer inn i arbeidslivet, Gjøre systemet mer fleksibelt, styrke språkopplæring generelt og gi gratis språkopplæring i barnehagen.
4. Styrke frivilligheten, mer sommerleir og andre sommeraktiviteter.

Rød Ungdom: 
2. Påpekte at Kontantstøtten er en Fattigdomsfelle, at barnetrygden skal økes, at arbeidstillatelse bør komme før oppholdstillatelse og at fullført grunnskole er ekstremt viktig. 
3. Det trenger å være bemanningsbyrå i offentlig regi og det skal være skattekutt for de fattige ikke til de rike, og det er viktig å skape større rom for et anstendig arbeidsliv.
4. Henviste til ALLE MED.NO som er et samtale- og handlingsverktøy med fokus på bedre inkludering og mestring blant barn og unge. Skal øke kunnskap og bevissthet gjennom å se på hva vi gjør bra, hva tiltak koster og hva som skal gjøres for å sette en handling i gang. –Å fordele ansvar er en viktig nøkkel. Kulturkort er et viktig tilskudd, mer og bedre sosiale kommunale leieboliger
Tre viktigste saker: 1. Kvaliteten på samfunnet vårt måles etter hvordan vi behandler våre svakeste. 2. Forskjellene har så langt økt uavhengig av hvem som har sittet ved kongens bord. 3. Alle som vokser opp i Norge skal ha Norske muligheter.

Unge Venstre:
2. Fordi det er mange veier inn i fattigdom er det behov for å skape mange veier ut av fattigdommen, mye kan gjøres med små grep lokalt. Vi trenger gode skoler hvor lærerne og andre voksne ser alle elevene og det er nødvendig å øke graden av tilpasset læring. Økt skatt på bolig 2 vil føre til at det er mer lønnsomt å investere i verdiskapning, rentefradraget bør fjernes. 
3. Det skal være meningsfull aktivitet og arbeid helst i ordinært arbeidsliv framfor passive introduksjonstilbud. Mer lønnstilskudd fordi den viktigste læringen skjer i arbeidslivet.
4. Mer fritids- og ferieaktiviteter er viktig, men helst ved lokalt selvstyre, som gir behov for å forbedre kommuneøkonomien. Eks.: noen mangler helsesøstre andre mangler noe annet.
AUF:
2.Dagens forhold medfører at forskjeller økes og muligheter innskrenkes, arbeid er nøkkelen men det må også sikres at folk får tilgang til boligmarkedet, noe som skattelegging av bolig 2 og 3 kan bidra til. Endre skattesystemet slik at skatt på formue og arv øker og skatt på inntekt reduseres.
3.Ønsker tettere oppfølging av unge som faller utenfor ved å skape et NAV for unge slik at de får målrettede tiltak ved arbeidsrettet praksis, også gjennom gode introduksjonskurs, dette vil bidra til økt mestringsevne og bedre selvfølelse. 
4. Gi frivilligheten bedre kår ved å gjøre det enklere og søke, øke forutsigbarheten. Beholde universelle ordninger fordi behovsprøving skaper både økt byråkrati og er en fattigdomsfelle.

Avslutningsvis ber jeg debattantene om tilgivelse for at jeg nok har kommet i skade for å legge deres tre viktigste saker inn under spørsmål 2, 3 eller 4. Bare Rød Ungdom har dette under riktig punkt.

Grafittikunst skapt utenfor lokalet før eventet, som skal overrekkes til Kongeparet.

 

 

Flere nyheter: