Hev inntektsgrensen for uføre!

Velferdsalliansen EAPN Norway arbeider for at uføretrygdede får økt inntektsgrensen sin fra 0,4 G til 1 G. I kontaktutvalgsmøte (KU) med statsråden i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble viktige argumenter lagt fram.

Tekst: Ingrid Eitrem

Gjennom Samarbeidsforum mot fattigdom (SF) har Velferdsalliansen EAPN Norway fremmet sak om at uføretrygdede må få økt inntektsgrensen sin fra 0,4 G til 1 G. Styremedlem i Velferdsalliansen EAPN Norway og nestleder i styret i Ofur, Lars Erik Andersen, fortalte om synspunktene for en slik økning. Andersen opplevde at argumentene for en økning ble tatt godt imot. De forsto problemet, men det har ikke blitt tatt noe standpunkt om utfallet i saken, da det ennå ikke er enighet rundt statsbudsjettet. På møtet deltok statsråd Tonje Brenna, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og statssekretær Tomas Norvoll. Velferdsalliansen EAPN Norway vil ta opp denne saken også i kommende møter.

 Hvorfor er det så viktig å øke inntektsgrensen for uføretrygdede?

 Det er viktig for alle uføretrygdede å føle seg inkludert i stedet for at de faller utenfor. Slik det er i dag må uføre som ønsker å bidra i honorerte styreverv, vurdere å la være, da man er redd for å få trekk i trygden, sier Lars Erik Andersen.

 I tillegg har minstesatsen vært for lav lenge. Nå som prisene har steget kraftig, må denne også justeres opp for at de som har en slik minstesats kan ha en levedyktig lønn å leve av, forsetter han.

 Har du noen eksempler på hvorfor man bør øke inntektsgrensen?

 Ofte må man reise langt for å jobbe, og det blir kostbart i lengden. Slike kostnader spiser opp mye av lønnen man får. Det strekker rett og slett ikke til.

– Hvorfor er det så viktig å ha uføretrygd, men samtidig ha muligheten til å jobbe?

– Inntektsgrensen bør økes fordi alle bør ha en reell mulighet til å delta i samfunnet, og det bør legges til rette for at uføretrygdede kan bidra i medvirkningsarbeid, avslutter Andersen.