Nyhet

Koronatelefon, krabbefiske og veteranbiler – året som gikk

313. januar 2021

Året vi har lagt bak oss har vært uventet, uforutsigbart og utfordrende. Det er fortsatt 200 000 personer som venter på å komme tilbake i jobb. Konkurransen om jobbene har blitt tøffere og de som allerede sto utenfor har blitt skjøvet lenger bort fra arbeidsmarkedet.
Over 100 deltok på Aleneforeldreforeningens sommerleir, og barne- og familieministeren var også innom. (Foto: AFFO)

Året vi har lagt bak oss har vært uventet, uforutsigbart og utfordrende. Det er fortsatt 200 000 personer som venter på å komme tilbake i jobb. Konkurransen om jobbene har blitt tøffere og de som allerede sto utenfor har blitt skjøvet lenger bort fra arbeidsmarkedet.

 

Selv om 2020 har vært en utfordring med tanke på fattigdom og sosial eksklusjon, har vi vært vitne til en formidabel innsats og omstillingsevne innen frivilligheten. Sekretariatet i Velferdsalliansen EAPN Norway er stolte av sine medlemsorganisasjoner og vil i denne oppsummeringen rette fokus mot medlemmene og noen av deres aktiviteter i året som har gått.

 

Koronatelefon, smittevernambassadører og ungdomsgruppe 

Flere av medlemsorganisasjonene våre har investert mye tid og krefter i å informere innvandrergrupper om koronaviruset. Da viruset brøt ut i mars 2020 opplevde regjeringen det som utfordrende å nå ut til innvandrerbefolkningen med informasjon om smitteutviklingen, smittevern og økonomiske støtteordninger. Regjeringen henvendte seg derfor til frivillige organisasjoner for hjelp, og disse har fortsatt en sentral rolle i starten av 2021.

Telemark Innvandrerråd er et nettverk av seks frivillige innvandrerorganisasjoner. Brobygger Telemark er en av disse organisasjonene og startet i november opp en informasjonstelefon i Skien, betjent av personer som kan somalisk og arabisk. Skien har en høyere innvandrerandel enn gjennomsnittet ellers i landet og flertallet kommer fra Somalia og Irak. Organisasjonen understreker at muligheten for å kunne stille spørsmål til fagfolk på eget morsmål, har senket terskelen for å ringe koronatelefonen.[1]

Videre har BIBI AMKA bidratt til et lokalt informasjonstiltak om koronaviruset, rettet mot innvandrerkvinner i Nordre Follo. Det har blitt utnevnt 17 smittevernambassadører, med 19 ulike morsmål, og disse ambassadørene har i 2020 spredt informasjon om smitteutviklingen og gjeldende retningslinjer.

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har gjennom sin ungdomsgruppe, East Meets West, hatt fokus på å formidle klar informasjon og endre holdninger blant ungdommer med flerkulturell bakgrunn. De har i 2020 lagd relevante podkastepisoder og YouTube-videoer rettet mot ungdom, hvor tema blant annet har vært smittevern. Gjennom koronatiden har IHSG også hatt andre tiltak for informering og sosialisering av innvandrere, som fysiske onsdagstreff for personer fra fylte 60 år.

 

Krabbefiske og organisatoriske endringer 

I sommermånedene var smitten nede og Aleneforeldreforeningen (AFFO) kunne arrangere sommerleir til Kristiansand. På årets leir var det over 100 deltakere, som kunne kose seg med krabbefiske og gode ferieopplevelser. I tillegg var barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse innom sommerleiren, og der fikk hun se viktigheten av at alle får mulighet til å reise på ferie.

AFFO har ikke bare tilrettelagt for en aktiv sommer for sine medlemmer, men også en fin jul. Normalt pleier deres avlastningstilbud for aleneforeldre og deres barn å være stengt i romjulen, men i år holdt de Rødhette åpent. Dette gjorde de både for avlastning og sosialt samvær grunnet utfordringer med pandemien, og det var mange av deres medlemmer som hadde glede av at tilbudet holdt åpent.

Opplevelseskortet har gjort organisatoriske endringer og blitt en landsdekkende medlemsorganisasjon i 2020. Ved å åpne opp for medlemskap i organisasjonen, åpnes det opp for at enkeltindivider i større grad enn tidligere kan støtte og påvirke arbeidet med å forhindre sosial eksklusjon av barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Den nyeste statistikken viser en rekordhøy andel barn som vokser opp i fattigdom, så relevansen til organisasjoner som Aleneforeldreforeningen, Opplevelseskortet og Hjertelyst har blitt styrket i året som har gått.

 

Behov for økonomisk hjelp

Også jobben Fattig Talt Ørland gjør med å tilby hjelp til personer med lavinntekt, har blitt viktigere dette året. Koronapandemien har nemlig rammet sosialt skjevt, ved at en overvekt av de med lav inntekt har blitt hardest rammet av permitteringer og oppsigelser.

Fattig Talt Ørland har opplevd enorm støtte fra lokalsamfunnet dette året, og fått inn pengegaver og matdonasjoner, klær og leker, vaskemaskiner, komfyrer og kjøleskap. Disse gavene, som har kommet fra både bedrifter og privatpersoner, har Fattig Talt Ørland kjørt ut til mennesker som av ulik grunn har hatt manglende inntekter i 2020.

 

Verksted og quiz 

Etter en midlertidig koronastengning frem til starten av mai, har Sagatun hatt åpent og tilbudt en rekke faste aktiviteter for brukerne sine. Dette har gitt mange sårt trengt forutsigbarhet og fellesskap i en vanskelig tid. Særlig mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus har fått muligheten til å delta på alt fra musikkverksted og kreativt verksted til kaffeprat, quiz og turer med Sagatuns friluftsgruppe. I tillegg har det i 2020 blitt arrangert både selvstyrkingskurs og recoveryverksted.

Selv om Sagatun har vært en kilde til fellesskap for sårbare grupper i 2020, har Hamar og Stange kommune fremmet forslag om kutt i tilbudet, som følge av økonomisk underskudd hos kommunene. De foreslåtte kuttene vil bety kroken på døra for Sagatun. Samtidig har vi sett at nyheten om nedskjæringer har vekket stort engasjement, og det er håp om at kommunene snur.

Sagatuns kreative verksted har gitt deltakerne mulighet til å skifte fokus fra det som har vært vanskelig i 2020 til noe som har gitt glede og mestring. (Foto: Sagatun)

Alternativ jul? 

For å overholde smitteverntiltakene har Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen måtte tenke annerledes rundt julefeiringen for vanskeligstilte dette året. Kirkens Bymisjon har klart å holde de fleste av tilbudene sine åpne, til tross for at det har krevd mer ressurser i form av større lokaler, flere frivillige, mer tid og planlegging. Selv i koronaåret 2020 har det dermed vært julemiddager og åpen kafé over hele landet og til ulike aldersgrupper. Også Frelsesarmeen har gjort tilpasninger denne jula. De har eksempelvis hatt digital julegryte, samt food truck i Oslos gater som har rykket ut der folk er.

 

Klassekampen og Fafopodden

Forening for Sosialt Arbeid (FSA) har aktivt fremmet sitt syn på det norske barnevernet dette året. I sommer avga foreningens leder og nestleder en grundig høringsuttalelse angående forslag til endringer i barnevernloven, og noen måneder senere uttalte de seg om samme sak i et innlegg i Klassekampen.

Også en annen representant fra FSA var i media i 2020. Styremedlemmet Kirsten Rytter deltok i Fafopodden med daglig leder i Velferdsalliansen, samt Fafo-forskerne Anne Hege Strand og Arne Backer Grønningsæter. I episoden diskuterte de hvordan Nav kan styrkes.

 

Forlenget markering for psykisk helse

Flere omganger med sosial nedstengning, som har resultert i flere permitterte, mer stress og mindre kontakt, har gått ut over den psykiske helsen til mange i den norske befolkningen i 2020. Markeringen av Verdensdagen for psykisk helse var derfor av særlig betydning dette året.

Sammen med Mental Helse Bamble arrangerte Velferdsalliansen EAPN Norway stand på Brotorvet på Stathelle 10. oktober, og 9. oktober deltok vi på Internasjonal helse- og sosialgruppe sin markering, som foregikk i Søndre Nordstrand Muslimske Senter.

Mental Helse Bamble valgte dessuten å ha en forlenget markering av verdensdagen, da de ønsket å belyse psykisk helse litt ekstra i dette annerledesåret. Blant annet hadde innbyggerne i Bamble glede av å kunne delta på veteranbilkortesje og kino.

 

Workshop på Gardermoen

Et par uker før verdensdagen deltok vi på workshop på Gardermoen i regi av de regionale brukerstyrte sentrene i Norge – som inkluderer våre medlemmer Bikuben og Sagatun – samt NAPHA og Erfaringssentrum.

Hensikten med møtet var å få på plass en programkomite som kan begynne arbeidet med å igangsette en årlig, nasjonal recoverykonferanse. Målsettingen med en årlig recoverykonferanse er å styrke det samlede kunnskapsgrunnlaget innen psykisk helse- og rusfeltet og sette et tydelig recoverypreg på tjenester og samfunn. En slik konferanse kan være startskudd for å etablere et Knutepunkt for Recovery, som har vært en ambisjon for Bikuben og Sagatun i lengre tid.

 

Fokus på pårørende

Ut over å ha hatt fokus på recovery i året som har gått, har Bikuben arbeidet hardt for å styrke posisjonen til pårørende i 2020. Ann-Kirsti Brustad er pårørendekoordinator i Bikuben og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, og deltok høsten 2020 på et kreativt verksted om et nytt sykehus for psykisk helsevern og rusbehandling i Tromsø. Der spilte hun inn om nybygget sammen med brukere og ansatte og bidro til brukermedvirkning i utviklingen av tilbudet.[2]

Bikuben har også hatt Pårørende Møteplass gjennom 2020, som er samlinger der pårørende og fagfolk innen psykisk helse og rusomsorg møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap. I dette annerledesåret har møtene handlet om hvordan man kan ivareta familien og venner når en i familien er syk, og hvordan pårørende og hjelpeapparatet kan samarbeide i ulike faser av behandlingsløpet.

 

Forsterket relevans

Med tanke på den økende ulikheten og fattigdommen vi så allerede før koronapandemien, som dessuten har rammet sosialt skjevt, har våre medlemsorganisasjoner og vårt nettverk blitt styrket som relevante aktører for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn. Det er med største alvor at Velferdsalliansen EAPN Norway ser på denne forsterkningen av egen relevans, og vi vil oppfordre til å jobbe sammen for at 2021 blir et år der færre opplever fattigdom og sosial eksklusjon.

 

Takk til alle medlemsorganisasjonene våre for iherdig innsats for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn i 2020!

 

[1] Torstveit, Martin (2020, 01.12.) «Koronatelefon på somalisk får FHI til å juble». NRKhttps://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/ny-koronatelefon-i-skien-1.15263303

[2] Johnsen, Oddny (2020, 13.10.) «La fram ønsker for nytt sykehus i Tromsø». Pingvinavisahttps://www.pingvinavisa.no/la-fram-onsker-for-nytt-sykehus-i-tromso/

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...