9-10.november ble den årlige Makt og muligheter-konferansen avholdt i Oslo. Temaet for konferansen var fattigdom i familier.

Tekst: Ingrid Eitrem

Andelen barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet siden år 2000, og mer enn ett av ti barn vokser i dag opp i lavinntektsfamilier. Totalt utgjør dette rundt 112 000 barn. Å vokse opp med dårlig familieøkonomi har ofte konsekvenser for barnets muligheter videre i livet. Forskning viser at barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter og at det er sammenheng mellom inntektssituasjonen og til familien og barns psykososiale helse.

Variert program

Konferansen ble åpnet av Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Rapporten «En barndom for livet- økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier» ble presentert, og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge kom med kommentarer til rapporten. Det ble særlig tatt for seg hvordan innvandrere og barn med innvandrerbakgrunn kan komme ut i arbeid, og det ble diskutert hvordan språk og utdannelse kan ha en innvirkende faktor på at mennesker ikke kommer seg ut at fattigdomssituasjonen.

Rapportens innhold

Ekspertgruppen om barn i fattige familier sto bak rapporten som ble presentert på konferansen. De har vurdert endringer i den offentlige ressursinnsatsen rettet mot barn i fattige familier for å nå to likestilte mål: forbedre barns levekår og livskvalitet og motvirke at fattigdom går i arv gjennom like muligheter for utvikling, læring og god helse. Ekspertgruppen anbefaler å prioritere to hovedgrep for å situasjonen for barn i fattige familier på kort og lang sikt:

  • En økning og videreføring av den universelle barnetrygden, men med endret innretning i form av skattelegging og lik sats.
  • Øke deltagelse i barnehagen gjennom en endret modell for opptak og foreldrebetaling.

Ekspertgruppen mener begge grepene bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og bør prioriteres. I tillegg til disse hovedforslagene kommer ekspertgruppen med anbefalinger til endringer innenfor både kontantytelser- og tjenesteområdet. Ekspertgruppen anbefaler at bostøtten gjøres mer forutsigbar for barnefamilier og at hensynet til barnets beste forsterkes i sosialtjenesteloven. Videre anbefales utprøvinger av lovende tiltak innen skole, fritid, helsestasjon, familiekoordinatorer og områdesatsinger.

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...