Nyhet

Makt og muligheter

9-10.november ble den årlige Makt og muligheter-konferansen avholdt i Oslo. Temaet for konferansen var fattigdom i familier.

Tekst: Ingrid Eitrem

Andelen barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet siden år 2000, og mer enn ett av ti barn vokser i dag opp i lavinntektsfamilier. Totalt utgjør dette rundt 112 000 barn. Å vokse opp med dårlig familieøkonomi har ofte konsekvenser for barnets muligheter videre i livet. Forskning viser at barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter og at det er sammenheng mellom inntektssituasjonen og til familien og barns psykososiale helse.

Variert program

Konferansen ble åpnet av Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Rapporten «En barndom for livet- økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier» ble presentert, og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge kom med kommentarer til rapporten. Det ble særlig tatt for seg hvordan innvandrere og barn med innvandrerbakgrunn kan komme ut i arbeid, og det ble diskutert hvordan språk og utdannelse kan ha en innvirkende faktor på at mennesker ikke kommer seg ut at fattigdomssituasjonen.

Rapportens innhold

Ekspertgruppen om barn i fattige familier sto bak rapporten som ble presentert på konferansen. De har vurdert endringer i den offentlige ressursinnsatsen rettet mot barn i fattige familier for å nå to likestilte mål: forbedre barns levekår og livskvalitet og motvirke at fattigdom går i arv gjennom like muligheter for utvikling, læring og god helse. Ekspertgruppen anbefaler å prioritere to hovedgrep for å situasjonen for barn i fattige familier på kort og lang sikt:

  • En økning og videreføring av den universelle barnetrygden, men med endret innretning i form av skattelegging og lik sats.
  • Øke deltagelse i barnehagen gjennom en endret modell for opptak og foreldrebetaling.

Ekspertgruppen mener begge grepene bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og bør prioriteres. I tillegg til disse hovedforslagene kommer ekspertgruppen med anbefalinger til endringer innenfor både kontantytelser- og tjenesteområdet. Ekspertgruppen anbefaler at bostøtten gjøres mer forutsigbar for barnefamilier og at hensynet til barnets beste forsterkes i sosialtjenesteloven. Videre anbefales utprøvinger av lovende tiltak innen skole, fritid, helsestasjon, familiekoordinatorer og områdesatsinger.

Ny politisk medvirker

Velferdsalliansen EAPN Norway har fått ny politisk medvirker. Ønsk henne velkommen! 13.november startet Elida Heløy (25) som politisk...