Nyhet

Mennesket i sentrum

Ingrid Eitrem ⋅ 10. mai 2023

NAVs omverdensanalyse for perioden 2023- 2035 kommentert

Den 25.april ble NAVs omverdensanalyse for perioden 2023- 2035 lansert. I rapporten trekker NAV frem noen brukerforventninger som Velferdsalliansen kan støtte. NAV må sette mennesket i sentrum, øke relasjonskompetansen hos veiledere og motvirke digitalt utenforskap.

Link til analysen: https://data.nav.no/omverdensanalyse/index.html

Velferdsalliansen har gjennom sin medvirkningsgruppe fått innspill fra medlemsorganisasjonene om at brukere må bli møtt med større respekt, at de som jobber i NAV må se hele mennesket og ta hensyn til familieperspektivet. Det er viktig at veiledere i NAV bygger en relasjon til brukerne. 

 –  Det må en holdningsendring til i NAV. Åpningstidene må bli bedre, og det hadde vært fint å kunne få oppgitt et telefonnummer til det lokale NAV-kontoret slik at man ikke trenger å bruke det sentrale ringenettverket. Det må ansettes flere saksbehandlere/veiledere og NAV må imøtekomme brukerne på en god måte, sier Anita Lesteberg som er styremedlem i Velferdsalliansen og leder i FØL Norge.

Digitalt utenforskap

I NAVs omverdensanalyse vektlegges det at den digitale utviklingen i møte med det offentlige har gjort det lettere for mange, samtidig som det blir vanskeligere for andre. 

 – Nå er alt digitalisert. Det er noen som ikke har evnen til å bruke digitale løsninger i møtet med det offentlige, andre har ikke smarttelefon. I tillegg er det vanskelig å lese seg frem på nettsidene til NAV, og det må brukes et språk som alle forstår. Det må finnes en ordning der de som ikke klarer å følge med i den digitale utviklingen også får hjelp, uttaler Anita Lesteberg videre. 

I omverdensanalysen er det oppgitt at NAV tror at innbyggerne forventer at man setter mennesket i sentrum i tjenesteutviklingen, og at NAV må jobbe aktivt for mer sammenhengende tjenester bygget rundt hvilken livssituasjon brukeren er i.

En rapport fra SINTEF (2022) gir inngående kunnskap om hvordan teknologisk utvikling kan ha bidratt til å ekskludere en del innbyggere. Å bygge ned de fysiske møteplassene kan medføre at flere av de gruppene som klarte seg gjennom å ta direkte kontakt med NAV, nå blir mer hjelpetrengende. 

Arbeidsinkludering

I de kommende årene vil det være mangel på arbeidskraft i Norge, og det ser man allerede nå. Dette er en gyllen mulighet for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, inn i arbeidslivet igjen. Mottakere av stønader og ytelser fra NAV må kvalifiseres, og inngangen inn i arbeidslivet må bli enklere. Alle må få brukt sitt fulle potensial og sine evner. 

–  Det er viktig at det blir enklere å kombinere jobb og/eller frivillig honorert arbeid med uførepensjon og at inntektsgrensen for uføre må økes fra 0,4 G til 1 G, slik det var før 2015, sier Liv Airin Fragaat som er styreleder i Velferdsalliansen.

Nå er det mange som kvier seg for å ta på seg arbeid fordi det kan føre til at uførepensjonen blir redusert. Frivillig arbeid må sees som en vei inn i arbeidslivet, samtidig som det er en arena hvor de som er uføre kan få brukt sine evner, være sosiale med andre og bidra i medvirkningsarbeid. 

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...