Nyhet

Spennende møte om Tillitsreform i NAV

Velferdsalliansen ⋅8. desember 2021

Arbeids- og sosialdepartementet er et av departementene som Velferdsalliansen EAPN Norway jobber aller tettest med. ASD har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd. Etter regjeringsskiftet tidligere i år har depratementet naturligvis fått ny ledelse og ledes nå av arbeids- og inkluderingsministeren Hadja Tajik.

Tema for møte var tillitsreform i NAV. Det var et spennende møte hvor vi understreket viktigheten og verdien av medvirkning fra brukere og pårørende, i arbeidet med å skape et mer tilgjengelig og tillitsvekkende NAV.

Kontaktutvalget: 
Velferdsalliansen er opptatt av å etablere, opprettholde og videreutvile en god relasjon og et godt samarbeid med ASD. Dette gjør vi på de arenaene hvor vi har direkte kontakt med enten statsråden eller hennes statssekretærer. Nylig hadde vi vårt første møte i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte, hvor vi møtte den politiske ledelsen i departementet sammen med 11 andre organisasjoner som arbeider på feltet. I dette møtet fikk vi mulighet til å presentere oss og våre politiske mål, samtidig som vi fikk en forventningsavklaring fra statsråden knyttet til dette forument og videre samarbeid. Vi presenterte fire politiske mål som vi arbeider med for tiden: 

  • Nav og brukermedvirkning

  • Tannhelse inn i egenandelsordningen 

  • Allmenngjøring av foreldrepenger 

  • Bostøtten og et egnet hjem for alle

Sentralt brukerutvalg i NAV: 
Velferdsalliansen har, som en av våre aller viktigste verv, en plass i NAV sitt sentrale brukerutvalg. Her bidrar vi til å påvirke sentrale prosesser i NAV og sikre brukermedvirkning og en tydelig brukerstemme. I forrige uke deltok en av Astri Klonteig, som vår faste representant i brukerutvalget, på et møte i foraet sammen med Hadja Tajik. Hensikten med møtet var å diskutere brukermedvirkning i arbeids- og velferdsforvaltningen og regjeringens arbeid med en tillitsreform i NAV. 

Vi ser frem til et videre samarbeid med departementet og regjeringen for øvrig, for å løfte stemmene til mennesker som er sosialt, økonomisk og rettslig vanskeligstilte. 

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...