Våren 2023 ble det satt ned et samarbeidsutvalg med partene i arbeidslivet for å arbeide for arbeidsinkludering.

Tekst: Ingrid Eitrem

– Kunne dere fortelle om mandatet til samarbeidsutvalget?

– Selv om sysselsettingen nå er høy, og arbeidsledigheten lav, så er det fortsatt for mange som står utenfor arbeidslivet. Folk som kan jobbe bør få muligheten til det, og norske virksomheter etterspør mer arbeidskraft. Regjeringen har blant annet prioritert midler til ungdomsgarantien, som sikrer unge med behov for bistand tett oppfølging fra en fast kontaktperson i Nav. Men vi må også vurdere hva mer som kan gjøres, og her vet vi at partene i arbeidslivet både har gode innspill og en viktig rolle. Derfor setter vi i gang dette samarbeidet med partene, sier statssekretær Maria Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Hvor ofte er det planlagt møter i utvalget? 

– Det legges opp til faste møter to ganger i året, og eventuelt oftere ved behov, fortsetter Walberg.

– Foreligger det noen tall for 2022 som viser hvor mange med hull i CVen eller med nedsatt funksjonsevne som ble inkludert i arbeidslivet? Skal man fortsette med rapportering på dette området?

– Vi har ikke tall på dette for 2022, men deltakelsen i arbeidslivet har økt raskt etter pandemien og er høyere enn i 2019. I 2. kvartal 2023 var 79,4 pst. av befolkningen 20-66 år i arbeid, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen.

– Hvor mange prosent med innvandrerbakgrunn har blitt inkludert i arbeidslivet i staten?

– Tall fra SSB viser at i 2022 hadde 13,8 prosent av lønnstakerne i staten innvandrerbakgrunn.

– Hvordan ligger man an til å nå 5% målet i inkluderingsdugnaden?

– Inkluderingsdugnaden ble innført av den forrige regjeringen, og er som sådan er ikke videreført med dagens regjering. Deler av innsatsen er likevel videreført. Regjeringen har blant annet styrket muligheten for tilrettelagt opplæring og utdanning, og tilbudet til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer, avslutter Walberg med å si.

Disse partene er med: 
Landsorganisasjonen (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Kommunesektorens (KS)
Spekter
Virke
Unio
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...