Nyhet

Velferdsalliansen kommenterer revidert statsbudsjett 2023

Ingrid Eitrem og Felipe F. Garcia ⋅ 22. mai 2023

Den 11. mai 2023 ble revidert statsbudsjett for 2023 lagt frem av regjeringen Støre. Her er noen av Velferdsalliansens betraktninger rundt budsjettet.

Velferdsalliansen EAPN Norway ser det som positivt at regjeringen Støre ønsker å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 250 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette er et godt tiltak som gir NAV større muligheter til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet. På denne måten kan NAV i enda større grad tilby ulike arbeidsmarkedstiltak, som kurs og opplæring, oppfølging, arbeidstrening og lønnstilskudd. 

Bostøtten 

Regjeringen foreslår å beholde det midlertidige bostøtteregelverket ut 2023, og det er positivt at de foreslår å gi ekstra utbetalinger i oktober, november og desember til alle bostøttemottakere slik at dette dekker høye strømutgifter. Inntektsgrensen for å motta bostøtte har vært økt midlertidig i en periode, men det har ikke blitt gjort noe med de økte bokostnadene i denne beregningen. Dette fører til at mange må søke sosialstønad ved siden av, og dette mener Velferdsalliansen at det bør sees nærmere på. 

Skatt på pensjon

Regjeringen ønsker å redusere skatten på pensjon med nærmere 1,4 milliarder. Pensjonistene med lav inntekt får dermed en skattelette på inntil om lag 4500 kroner sammenlignet med det vedtatte budsjettet. Pensjonsreguleringen gjør også at pensjonene vil øke. Velferdsalliansen mener at dette er på sin plass da det har vært økte strømpriser, renteøkning og en generell prisøkning i lengre tid. Dette forslaget vil likevel ikke utgjøre en stor forskjell for pensjonistene. Vinninga går opp i spinninga, på mange måter. 

Velferdsalliansens forslag

Velferdsalliansen krever en opptrappingsplan mot familiefattigdom som fokuserer på økonomiske rettigheter, rett til aktiviteter for barn og utdanningstiltak for voksne. Dette er nødvendig for å bekjempe økende familiefattigdom og sikre at alle familier har tilstrekkelig økonomisk støtte, tilgang til aktiviteter for barna og muligheten til å utdanne seg for å forbedre jobbutsiktene sine.

  • Rett til kvalifiseringsprogram etter at foreldrepenger har utløpt. Deretter rett til utdanning eller opplæringsarbeidsplasser med ordinær lønn og lønnstilskudd, for de som ikke er kommet i arbeid eller utdanning.
  • Allmenngjøring av foreldrepenger – minst 2G.
  • Alle NAV-kontor må få egen seksjon eller koordinator for familiesaker, og én koordinator i hver enkelt sak. Familieperspektivet må løftes fram.

Flere nyheter: