Nyhet

Velferdsalliansens årsmøteresolusjon 2017

5. mars 2017

Utenforskap og økning i antall fattige barn utfordrer velferdsstaten.
Foto: BOSS project facebookside

Velferdsalliansen ser med bekymring på at mennesker, voksne og barn holdes utenfor samfunnet. Vi opplever økte forskjeller. Blant annet utgjorde barn som vokser opp fattige i familier i overkant av 98000 personer i 2015. At 10 prosent av barn i Norge lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt som er en tredobling siden årtusenskiftet, er uakseptabelt.

Velferdsalliansen ønsker å løfte disse familiene ved at:

1. Barnetrygden skal fortsatt være en universell velferdsgode og skal holdes utenom beregning av sosialhjelpen. Barnetrygden skal også indeksreguleres hvert år.

2. Velferdsalliansen oppfordrer regjeringen til å forbedre det tverrdepartementale forebyggende samarbeidet for å ha en helhetlig tilnærming til innsatsen for økonomisk og sosialt vanskeligstilte mennesker i samfunnet.

Disse grepene vil hjelpe mennesker til mer deltakelse, opprettholde demokratiet, redusere fattigdom og gi økt verdighet. Økonomisk og sosial inkludering vil gi økt verdighet og vil bedre menneskers livskvalitet. Marginaliseringsstrategier fra myndighetene som aktivitetsplikt uten meningsfylt innhold er dyrt for samfunnet. Tiltak uten brukerinvolvering skaper apati og bygger opp byråkratiske hindre rundt bistandssøker. Velferdsalliansen mener at dagens strategier virker mot sin hensikt når det gjelder å bringe mennesker tilbake til aktivitet og arbeid.

Aktivitetsplikt uten meningsfylt innhold bekjemper ikke fattigdom

NAV`s sosiale dumping gjennom tiltaksbruk er ikke en varig løsning for økt inkludering.

Velferdsalliansen mener at det må brukes mer lønnstilskudd som hjelper folk ut i normale forutsigbare ansettelsesforhold som gir en inntekt å leve av. I dag er 10 prosent av sosialhjelpsmottakere arbeidsfattige og har behov for supplerende sosialhjelp grunnet høye levekostnader herunder bolig, deltidsarbeid og lave stillingsprosenter. Bolig, selv de kommunalt utleide, er såpass dyre og prisledende i dag at mennesker har vanskeligheter med å oppnå en akseptabel bostandard på vanlige inntekter. Fattigdom og sosial ekskludering er et samfunnsansvar og kan ikke individualiseres.

Velferdsalliansen henstiller til de politiske partier, offentlige etater og interesseorganisasjoner til å stå bak og følge opp våre forslag til løsninger slik at målet om at «alle skal med» og føle seg sett og inkludert, kan oppnås i kommende stortingsperiode. Mvh. Velferdsalliansen, Oslo 5. mars 2017

Flere nyheter:

Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med...