Nyhet

Velferdsalliansens årsmøteresolusjon 2019: Et inkluderende velferdssamfunn som ikke holder noen utenfor

5. juli 2019

Velferdsalliansen EAPN Norway var samlet i Oslo til årsmøte 3. mars 2019, og vedtok å fokusere på følgende områder:

Investere i mennesker for en bedre framtid

Det er grunnleggende nødvendig å skape rammer som kan sette mennesker som opplever fattigdom og sosial ekskludering i stand til å ta ansvar for eget liv, og dermed å kunne leve sine liv i verdighet. Det er avgjørende å sikre at deres stemmer blir hørt og lyttet til når politikk som påvirker dem, blir utviklet og implementert.

Det er behov for tiltak som sikrer et likeverdig og inkluderende samfunn i Norge, hvor alle får tilhørighet gjennom aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen. Velferdsalliansen EAPN Norway mener at mennesker utgjør Norges viktigste kapital. Dermed er investering i mennesker den mest verdifulle investeringen for å gi landet en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å fokusere på menneskers iboende ressurser og potensiale, og gjennom styrking av den enkelte, skape muligheter både for individ og for samfunn.

Familiefattigdom

Ifølge FNs barnekonvensjon skal alle barn og unge ha muligheter til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Forskning viser at ett av ti barn lever i vedvarende fattigdom i Norge. Dette er et samfunnsproblem som rammer våre barn, vårt land og vår felles framtid.

Velferdsalliansen EAPN Norway krever tilstrekkelig økte inntekter og forsterkede muligheter for lavinntektsfamilier og deres barn. Vi vil arbeide for:

  • Gratis aktiviteter i skolens regi, samt gratis skolemat.
  • Bedre sosial boligbygging og boligpolitikk, inkludert egnet bolig for dem som må leie istedenfor å kjøpe
  • Et inkluderende arbeidsliv og slutt på NAV’s sosiale dumping/misbruk av mennesker på tiltak og stønad
  • Indeksregulering av barnetrygden, og at den holdes utenfor inntekstberegning ved søknad om sosial stønad.

Helsefattigdom

  • Velferdsalliansen EAPN Norway krever at tannhelsen som en del av vår fysiske helse skal innlemmes i folketrygden på linje med andre helsetjenester.
  • Vi vil motvirke at mennesker dør fordi de ikke har råd til å kjøpe livsnødvendige medisiner.
  • Velferdsalliansen EAPN Norway krever en snarlig endring hvor også frikortordningen omfatter reiser til lege og sykehus på en slik måte at ingen må legge ut av egne penger for å komme til livsnødvendig behandling.

Flere nyheter: