Nyhet

Vi bidrar i nytt, spennende forskningsprosjekt

27. august 2020

Torsdag 20. august deltok Velferdsalliansen EAPN Norway, ved daglig leder Honoratte BNN Muhanzi, i den norske referansegruppen i det nyoppstartede forskningsprosjektet EUROSHIP.

Torsdag 20. august deltok Velferdsalliansen EAPN Norway, ved daglig leder Honoratte BNN Muhanzi, i den norske referansegruppen i det nyoppstartede forskningsprosjektet EUROSHIP.

 

EUROSHIP er et internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan ulikhet i sosialt medborgerskap kan motvirkes. Prosjektet vil gi ny komparativ kunnskap om hvor effektive velferdspolitiske tiltak er for å redusere fattigdom og sosial ekskludering i Europa. Videre har EUROSHIP som ambisjon å utvikle politikkanbefalinger om hvordan sosialt medborgerskap kan styrkes på både nasjonalt nivå og EU-nivå.

For å forstå hvilke utfordringer europeiske land og EU står overfor på dette feltet, vil forskergruppen blant annet:

  • undersøke betydningen av inntektssikringssystemet, inkludert sosialhjelpsordningene.
  • sette søkelys på erfaringene til tre utsatte grupper:
    • unge voksne med lav utdanning og usikker inntekt
    • arbeidere med omsorgsforpliktelser og svak posisjon på arbeidsmarkedet
    • eldre og funksjonshemmede med varige omsorgsbehov
  • undersøke virkningene av å innføre digital teknologi for å formidle sosiale tjenester, samt adressere problemer tilknyttet digitalisering i arbeidslivet.
  • analysere hvordan EU kan bidra til å minske ulikheten i sosialt medborgerskap i et geografisk sammensatt Europa med flere styringsnivåer (EU, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå).

Forskningsresultatene vil også bidra til økt kunnskap om og videre gjennomføring av Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter, som ble vedtatt i november 2017 for å skape nye og bedre sosiale rettigheter for EUs borgere.

 

Norsk referansegruppe

EUROSHIP er koordinert av OsloMet, ved prosjektleder Rune Halvorsen, og vil gå over tre år. Prosjektet startet opp i 2020, etter at universitetet fikk tildelt 3 millioner euro i midler fra EUs forskningsprogram.

Gjennom opprettelsen av og samarbeidet med nasjonale og europeiske referansegrupper, vil EUROSHIP-prosjektet kombinere forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap. Velferdsalliansen EAPN Norway vil bistå prosjektet ved å delta i den norske referansegruppen. EUROSHIP vil kombinere flere metoder og datakilder, og Velferdsalliansens rolle er blant annet å bidra med erfaringsbasert kunnskap og innspill til utformingen av intervjuguide til livsløpsintervjuer av kvinner og menn med lav utdanning og inntekt.

Partnerne i EUROPSHIP er OsloMet (Norge), University of Milan (Italia), University of Tallinn (Estland), University of Hamburg (Tyskland), TÁRKI Social Research Institute (Ungarn), University of Florence (Italia), Autonomous University of Barcelona (Spania), Swiss Paraplegic Research (Sveits), University of Sussex (Storbritannia), og Social Platform (Belgia).

 

For mer informasjon om dette spennende prosjektet, se EUROSHIP sin nettside eller ta kontakt på euroship@oslomet.no.

Flere nyheter:

Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med...