Nyhet

Vi ønsker fortgang om Nav-ombud

30. april 2020

Velferdsalliansen EAPN Norway har i lengre tid jobbet for at det skal opprettes et landsdekkende, uavhengig Nav-ombud, og da særlig gjennom Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF).

Nå har vi i samarbeid med de tolv andre organisasjonene i SF utarbeidet et notat der forumets syn på hvordan et ombud skal utformes og organiseres legges frem.

Dette ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet under møtet i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte, ledet av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, på mandag denne uken. I tillegg er det også oversendt Arbeids- og sosialkomitéen på stortinget samt Karin Andersen i SV.

Stort behov

I notatet oppfordrer vi regjeringen til å raskt følge opp Granavolden-plattformens punkt om å utrede etablering av et Nav-ombud. Samtidig oppfordrer vi regjeringen til å ta i bruk vår erfaring og kompetanse på området, i denne prosessen.

Våre erfaringer som bruker- og pårørendeorganisasjoner er at behovet for hjelp og bistand i møte med Nav, i dag er stort. Opprettelsen av et Nav-ombud vil være et viktig bidrag til å dekke dette behovet.

Vi – organisasjonene i SF – ønsker oss et Nav-ombud med to hovedfunksjoner som både ivaretar brukerne og bidrar til økt kvalitet på systemnivå:

  • For det første skal ombudet fungere som et lavterskel hjelpetilbud, som bidrar til å ivareta brukernes rettssikkerhet og interesser overfor Nav.
  • For det andre skal ombudet bidra til kvalitetssikring og videreutvikling av Navs arbeid, basert på innsamlet informasjon fra brukerne og kjennskap til strukturelle forhold.

For oss er det avgjørende at ombudet er helt uavhengig og frikoblet fra Nav-systemet. Videre mener vi at en hensiktsmessig organisering vil være å følge strukturen Pasient- og brukerombudet har i dag, ettersom denne sikrer dekning i hele landet, samtidig som den unngår unødvendige, ekstra styringsnivåer.

Hele notatet kan leses her. 


Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tretten landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder fire ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Velferdsalliansen EAPN Norway er stolt medlem av SF og har som målsetting å ha en aktiv rolle i forumets arbeid.

Flere nyheter: