Høringsuttalelser og innspill

Høring – forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) (08.04.2020)

31. januar 2020

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Vi viser til forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger), som ble sendt på høring 08.01.2020.

Velferdsalliansen EAPN Norway er et landsdekkende, politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

  • Generelle kommentarer

Forslagene til forenkling, effektivisering og tydeliggjøring av regler er til fordel for brukerne. Vi stiller oss derfor positive til de forslåtte endringene. Vi har imidlertid en klar preferanse vedrørende alternativene i kapittel 2.6, som vi presenterer nedenfor.

 

  • 2.6 Benytte rett til sykepenger før rett til arbeidsavklaringspenger (folketrygdloven § 8-48 og § 11-27)

Tilpasninger av regelverket som er nødvendige for å effektivisere saksbehandlingen, bør etter vår vurdering ikke gå ut over brukernes rettigheter eller på annen måte gi ufordelaktige utslag.

Derfor anbefaler vi at departementet går inn for alternativ 2 når regelverket skal tilpasses. Dette er som departementet selv poengterer, mindre inngripende i rettighetene brukerne har i dag etter folketrygdloven.

I tillegg ivaretar alternativ 2 interessene til personer som har et svært lavt sykepengegrunnlag på en god måte. Denne gruppen kan da velge å motta arbeidsavklaringspenger, dersom de har et sykepengegrunnlag på under 2G. Med alternativ 1 vil derimot den økonomiske dekningen til gruppen bli lavere, og rettighetene og valgmulighetene vil svekkes.  

Departementet påpeker i kapittel 2.6.3 at man mangler nødvendig informasjon og statistikk om bruk av valgretten mellom sykepenger og arbeidsavklaringspenger i dag. Det understrekes videre at dette gjør de økonomiske og administrative konsekvensene av begge alternativene svært usikre. Etter vårt skjønn indikerer dette at alternativ 2 er et tryggere valg med tanke på å unngå mulige utilsiktede konsekvenser, ettersom dette ligger nærmest dagens regelverk.

Flere saker: