Høringsuttalelser og innspill

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven

Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023

Velferdsalliansen mener at det er et betydelig problem at det er mangel på heltidsstillinger og utbredt bruk av deltidsstillinger i både offentlig og privat sektor. Deltidsarbeid kan også påvirke den enkeltes evne til å forsørge seg selv, siden deltidsstillinger vanligvis gir lavere inntekt og begrenset tilgang til trygdeytelser som fødselspenger, sykepenger, dagpenger og pensjon. I tillegg anses deltidsarbeid som uforenlig med lederstillinger i de fleste bransjer, og deltidsansatte har ofte svakere arbeidsbeskyttelse og dårligere tilgang til velferdsordninger på grunn av manglende rettigheter gjennom lover og tariffavtaler.

Likestilling og integrering i arbeidslivet handler om å inkludere alle arbeidssøkere og hindre ekskludering av sårbare grupper fra arbeidslivet. Velferdsalliansen støtter departementets forslag om at det må foreligge saklig behov for unntak fra hovedregelen om ansettelse i heltidsstilling, og at dette må dokumenteres skriftlig av arbeidsgiver.

Det er også viktig å anerkjenne at noen arbeidstakere vil ha behov for deltid på grunn av ulike forhold, som å kombinere arbeid med studier eller omsorg for barn, uføre eller eldre. Dette blir særlig aktuelt i nyere tid ettersom pensjonsalderen er hevet og behovet for tilpasning kan bli større for å kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder.

Velferdsalliansen understreker at styrkingen av heltidsnormen ikke må føre til økt press eller ekskludering av sårbare grupper fra arbeidslivet, noe som også blir påpekt i departementets høringsnotat.

Velferdsalliansen deler departementets syn på at å utelukke midlertidig deltidsansatte fra fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven § 14-3 utgjør en form for diskriminering av midlertidig ansatte, og derfor støtter vi forslaget om å inkludere også midlertidig deltidsansatte i fortrinnsretten til ekstravakter. Vi går imidlertid enda lenger og mener at fortrinnsretten for midlertidig deltidsansatte bør utvides til å gjelde også etter utløpet av den opprinnelige midlertidige stillingen. Dette vil gi arbeidstakere rett til å fortsette i deltidsstillingen de har fått gjennom fortrinnsretten, fremfor at arbeidsgiver gjør en ny ansettelse.

Vi kan ikke se noen gyldige grunner til å begrense fortrinnsretten til midlertidig deltidsansatte til perioden for den opprinnelige stillingen, da det å la den midlertidige ansatte fortsette vil sikre kontinuitet og begrense behovet for å stadig erstatte midlertidig ansatte med nye

Velferdsalliansen er positive til at departementet foreslår å lovfeste at fortrinnsretten også skal gjelde innleid arbeidskraft.

Flere saker: