Høringsuttalelser og innspill

Høring – forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet (10.03.2021)

17. mars 2021

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Vi viser til forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, som ble sendt på høring 02.12.2020.

Velferdsalliansen European Anti-Poverty Network Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

  • Vår innstilling

Vi er generelt positive til lovforslaget, ettersom vi forventer at en presisering og utvidelse av kommunenes ansvar vil kunne bidra til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får nødvendig bistand, samt at bistanden som gis blir mer likeverdig mellom kommuner. Ved å gjøre denne presiseringen og utvidelsen av kommunenes ansvar i egen lov, vil det boligsosiale feltet kunne fremmes som et viktig velferdsområde og oppleves som mindre juridisk fragmentert.

Å sikre befolkningen et trygt og godt sted å bo, er sentralt for å redusere den økende fattigdommen og ulikheten vi ser i landet vårt. Velferdsalliansen EAPN Norway anerkjenner lovforslaget som en potensielt viktig del av en langt større og viktigere nasjonal strategi for en mer sosial boligpolitikk. Nedenfor finner dere våre kommentarer til lovforslaget.

 

  • 3 Definisjoner

Velferdsalliansen EAPN Norway opplever det som hensiktsmessig at loven definerer «vanskeligstilte på boligmarkedet», og vi er positive til at både personer med økonomiske, sosiale og helse- og omsorgsmessige årsaker til bistand inngår i departementets definisjon.

I tråd med departementets beskrivelse av lovtekstforslaget (s. 39), er det behovet for bistand som er det sentrale, ikke årsaken til det. Samtidig er vi bekymret for at enkelte vanskeligstilte grupper på boligmarkedet vil kunne nedprioriteres av kommunene grunnet bevisste eller ubevisste fordommer. Departementet bes vurdere om følgende bør legges til i slutten av §3: «Om problemene kan anses selvforskyldt eller ikke, har ikke betydning for retten til å motta bistand».

 

  • 4 Kommunens organisatoriske ansvar

Departementet foreslår at kommunenes ansvar utvides noe hva gjelder krav til oversikt og planlegging. Vi støtter forslaget ettersom vi mener det er sentralt at boligsosiale behov inngår i kommunenes planstrategi. Samtidig vil vi understreke viktigheten av at Husbanken tilrettelegger for kommunene ved å tilby dem faglige ressurser og verktøy. Det er av særlig betydning at mindre kommuner med sviktende rutiner og systemer følges opp av Husbanken.

 

  • 5 Kommunens plikt til å gi individuelt tilpasset bistand overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

I lovforslaget presiseres det at kommunene skal gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og det gis eksempler på hva slik bistand kan bestå i. Velferdsalliansen EAPN Norway stiller seg svært positiv til at departementet lister opp eksempler, ettersom det er en tydeliggjøring vi tror vil kunne bidra til økt bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet. Som det gjør i lovforslaget per nå, er det sentralt at det vedgår i loven at listen med eksempler ikke er uttømmende.

Videre oppfatter vi det som en nyttig presisering at kommunen i samarbeid med den enkelte skal tilpasse bistandens art og omfang til «den enkeltes behov». I tråd med departementet (s. 43) foreslår vi å ytterligere presisere til «den enkeltes helhetlige behov». Dette for å tydeliggjøre at kommunenes vurdering om bistand skal ta hensyn til at vanskeligstilte på boligmarkedet også kan ha utfordringer og behov opp mot blant annet helse og arbeid.

 

  • 8 Tilsyn

Departementet ber spesifikt om tilbakemelding på hvorvidt statlig tilsyn er nødvendig på dette området. Vi mener at tilsyn er et egnet virkemiddel og nødvendig sett ut fra risikoen for og konsekvensene av at loven ikke etterleves av kommunene. Samtidig, og i hensyn til kommunenes selvstyre, støtter vi at det foreslås risikobaserte tilsyn fremfor faste tilsyn.

 

  • 3.2 Alternative måter å styrke lovfesting på

I høringsnotatet fremgår det at departementet har vurdert, men forkastet alternativet med å gjøre endringer som klargjør kommunenes ansvar og samtidig gir rettskrav på bolig. Dette begrunner de med at ansvaret for å skaffe seg bolig er og bør være hos den enkelte (s. 27).

Ettersom det er et uttalt mål å begrense bruken av midlertidig botilbud (s. 12), blant annet fordi forutsigbarhet er sentralt for den enkeltes velferd, mener vi at det kunne vært hensiktsmessig med rett til bolig etter en viss tid i midlertidig botilbud. Etter vår mening ville et slikt begrenset rettskrav på bolig ikke forandret på at ansvaret først og fremst ligger hos den enkelte. Vi hadde sett at departementet diskuterte dette grundigere i høringsnotatet.

 

Med vennlig hilsen
Velferdsalliansen EAPN Norway v/

Frøydis Petersen Jensen
Organisasjonskonsulent

Flere saker: