Høringsuttalelser og innspill

Høring – forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (21.12.2020)

29. desember 2020

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Vi viser til forslag om endringer i forskrift om fosterhjem, som ble sendt på høring 28.09.2020.

Velferdsalliansen European Anti-Poverty Network Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

  • Vår innstilling 

De foreslåtte forskriftsendringene er først og fremst til fordel for velferden til fosterbarn og fosterforeldre. Derfor stiller vi oss positive til de foreslåtte endringene. Vi ønsker imidlertid å kommentere på enkelte av Barne- og familiedepartementets forslag.

 

  • Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring 

Velferdsalliansen EAPN Norway mener det er nødvendig å stille krav til fosterforeldre om å ta imot opplæring før et barn flytter inn, og at kravet må gjelde også for fosterforeldre i barnets familie og nære nettverk. Vi støtter begrunnelsen om at dette forbereder familien på oppgaven de påtar seg, forhindrer brudd og skaper fosterhjem av høy kvalitet. Ved å stille krav om opplæring, kan man også forhindre at en del fosterhjem ikke registreres hos Bufetat. 

Videre vil vi understreke viktigheten av at det må kunne gjøres unntak fra kravet om at opplæringen må tas imot før barnet flytter inn. Slike unntak må først og fremst brukes ved akuttplasseringer. Samtidig deler vi Barneombudets bekymring for at unntaksbestemmelsen i praksis blir hovedregelen, og derfor mener vi at bestemmelsen bør evalueres etter noe tid.

Departementet mener det ikke er hensiktsmessig å stille krav om at fosterforeldre pliktes til å motta opplæring underveis i plasseringen. Vi mener dette bør kreves for å sikre fosterhjem av høy kvalitet. Eksempelvis kan det settes en tidsgrense for når en slik opplæring må fullføres.

 

  • Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset den enkelte fosterfamilie 

Det heter i høringsnotatet at det er behov for en mer differensiert og bedre tilpasset oppfølging ut ifra fosterhjemmenes særegne behov. Velferdsalliansen EAPN Norway støtter forslaget om at et krav om en mer helhetlig og tilpasset oppfølging bør presiseres i forskriften. Samtidig frykter vi at kravet er såpass vagt at kommunene ikke følger det opp i praksis.

Det er vår vurdering at kommunene bør veiledes i hvordan de kan gi tilpasset oppfølging, for eksempel gjennom kurs og skriftlige veiledere fra Bufetat. Dessuten er det nødvendig å føre statlig tilsyn med hvor helhetlig og tilpasset særegne behov kommunenes oppfølging er.

 

  • Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen. Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene 

De to ovennevnte forslagene bidrar til tydeligere ansvarsfordeling mellom omsorgskommunen, fosterhjemskommunen og Bufetat. Dette stiller vi oss svært positive til, fordi vi mener det vil bidra til en mer helhetlig behandling og oppfølging av fosterbarn og -foreldre.

Samtidig anser vi det som helt essensielt at omfordelingen av ansvar fra Bufetat til omsorgskommunen medfører økte bevilgninger til sistnevnte. Det oppleves som bekymringsverdig at departementet ikke adresserer dette i kapittel 7 (økonomiske og administrative konsekvenser).

 

  • Plikt for barnevernstjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem 

Velferdsalliansen EAPN Norway støtter forslaget om at barnevernet må pliktes til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem. Vi stiller oss bak begrunnelsen om at «grundig og god dokumentasjon er avgjørende for å ivareta partenes rettssikkerhet og for å etterprøve avgjørelser i barnevernet» (s. 14). Vårt generelle syn er at god dokumentasjon i alle ledd er strengt nødvendig i en institusjon som barnevernet, som har makt til å gripe inn i familier og omplassere barn.

 

Med vennlig hilsen
Velferdsalliansen EAPN Norway v/

Frøydis Petersen Jensen
Organisasjonskonsulent

Flere saker: