Høringsuttalelser og innspill

Høring – forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven (23.04.2020)

27. april 2020

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

Vi viser til forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven, som ble sendt på høring 17.04.2020.

Velferdsalliansen EAPN Norway er et landsdekkende, politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt, og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. 

 

  • Vår innstilling

Samfunnet står på grunn av utbruddet av covid-19 i en ekstraordinær situasjon. Da er det viktig og nødvendig å ivareta mottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogram, slik det foreslås. Vi mener at forslaget – som skal sørge for at manglende aktivitet som følge av situasjonen ikke skal medføre redusert ytelse, stans i ytelse eller avbrudd i program – er avgjørende for målgruppen.

For de det er snakk om, er stønaden til livsopphold så sentral at å miste deler av den kan være katastrofalt. Det er også, som departementet påpeker, sentralt at lojal oppfølging av smittevernstiltak ikke skal straffe seg.  

Vi støtter forslaget og ser fram til at det vedtas.

Flere saker: