Høringsuttalelser og innspill

Høring – forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov (12.03.2021)

17. mars 2021

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov

Vi viser til det ovennevnte forslaget, som ble sendt på høring 29.01.2021.

Velferdsalliansen European Anti-Poverty Network Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

  • Vår innstilling

Vi ser med bekymring på at koronapandemien har medført en reduksjon i jobber med lave kompetansekrav og hardere konkurranse om jobbene som finnes. Stadig flere unge står i fare for varig utenforskap, som vil koste både den det gjelder og samfunnet dyrt.

Derfor stiller vi oss positive til forslaget om et nytt arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge med bistandsbehov og ser frem til at tiltaket er på plass til sommeren 2021. For at tiltaket skal fungere best mulig, har vi noen endringsforslag til Arbeids- og sosialdepartementet.

 

  • 8-2 Innhold

I §8-2 lyder det at tiltaksdeltakeren skal ansettes «i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver» (s. 7, vår kursivering). Tillegget om ordinære arbeidsoppgaver er lite hensiktsmessig ettersom oppgavene i en sommerjobb kan være noe modifiserte og enkelte av ungdommene dessuten kan ha behov for tilpassede oppgaver. Vi mener det vesentlige er at deltakerne er ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og derfor foreslår vi å fjerne tillegget om ordinære arbeidsoppgaver.

 

  • 8-3 Personkrets

I høringsnotatet fremgår det at unge med «nedsatt arbeidsevne» (s. 4) vil bli prioritert for deltakelse i tiltaket. Samtidig fremheves at tilgangen på sommerjobber er vanskeligere for unge med funksjonsnedsettelser og det påstås at forslaget støtter opp under regjeringens ønske om arbeidstilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway vil understreke at nedsatt arbeidsevne og nedsatt funksjonsevne ikke er synonymt og at unge med nedsatt funksjonsevne bør prioriteres for deltakelse i tiltaket. Ettersom tiltaket har begrenset omfang, må de mest vanskeligstilte gruppene prioriteres. Vi mener departementets forslag ikke er tilstrekkelig spisset og at dette kan lede til at de med størst behov utkonkurreres i søkingen om tiltaksplass.

Departementet foreslår også at «yngre aldersgrupper» (s. 4) skal prioriteres, noe vi mener er fornuftig. For det første er det viktig for yngre aldersgrupper å tilegne seg en arbeidserfaring som gir dem tilgang til andre jobber. For det andre er vår vurdering at eldre ungdom med bistandsbehov kan ha nytte av mer langsiktige tiltak. Denne gruppen kan ha gått lenger uten jobb og være i større fare for varig utenforskap og svekket arbeidsmotivasjon, og da vil et løp med enda tettere oppfølging, langsiktige tiltak og tiltakskjeding kunne være mer effektivt.

Basert på diskusjonen ovenfor foreslår vi å presisere §8-3 Personkrets: «Sommerjobb kan tilbys arbeidssøkere under 30 år som har utfordringer med å få sommerjobb. Personer med nedsatt funksjonsevne og yngre aldersgrupper bør prioriteres for deltakelse i tiltaket.»

 

  • 8-4 Varighet

I forskriftsforslaget står det at tiltaket kan gjennomføres innenfor perioden fra og med 1. juni til og med 31. august. Vi ber departementet vurdere om det kan åpnes opp for unntak fra denne gjennomføringsperioden. Dersom åpningen for unntak medfører at en ungdom med behov kan gjennomføre tiltaket, synes vi dette er hensiktsmessig sett ut ifra tiltakets formål.

 

  • Formål

Ifølge departementet er viktige formål med arbeidsmarkedstiltaket at unge arbeidssøkere med bistandsbehov får nyttig arbeidserfaring og blir motivert til videre deltakelse og aktivitet. Velferdsalliansen EAPN Norway ønsker å understreke at majoriteten av tiltakets målgruppe vil ha behov for veiledning og oppfølging før, under og etter de fire ukene med sommerjobb.

For å sikre at tiltaket gir deltakerne verdi utover en kortvarig arbeidserfaring, støtter vi Frelsesarmeen og Fretex sitt forslag til departementet om å vurdere hvorvidt tiltaket bør inkludere et bestemt antall veilednings- og oppfølgingssamtaler før, under og etter tiltaket.

 

Med vennlig hilsen
Velferdsalliansen EAPN Norway v/

Frøydis Petersen Jensen
Organisasjonskonsulent

Flere saker: