Høringsuttalelser og innspill

Innlegg på innspillsmøte med SVs programkomité (08.05.2020)

8. mai 2020

Velferdsalliansen EAPN Norway er et landsdekkende, politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

Vi vil benytte anledningen til å ta opp problematikken rundt svekking av folketrygdens sikkerhetsnett og det som har blitt konsekvensen: at sosialhjelp for mange mennesker har blitt en langtidsytelse – stikk i strid med intensjonen for ordningen.  

Vi vet at SV, som oss, er opptatt av denne problematikken. Vi har i mange år jobbet for at å få sosialhjelpen opp på SIFO-nivå, men det er ikke det jeg skal argumentere for nå.  

Derimot ønsker vi å få SV med på å avskaffe sosialhjelp som langtidsytelse, sånn at ordningen går tilbake til å være en nødløsning på en midlertidig vanskelig situasjon.  

Dessverre ser vi at nødløsningen nå har blitt en hovedløsning for myndighetene, når de stadig skjærer ned på folketrygdens sikkerhetsnett, og bostøtteordningen for trygdede samtidig svekkes.

Det kanskje verste eksempelet er AAP-nedskjæringene. Dette har medført en bisarr situasjon der mange mottakere ikke rekker å bli ferdig avklart innenfor tiden som er satt. De faller da ut av AAP uten en avklaring, og får ikke søke på nytt i løpet av den påfølgende karenstiden på 52 uker.

Mange skyves over på sosialhjelp. Andre blir i praksis stående uten inntekt, fordi sosialtjenesteloven kan forutsette salg av verdier og forsørgelse fra ektefelle, før det er aktuelt å gi stønad. Kort sagt har innstramningene for mange betydd at de skyves ut i fattigdom og får forverret en allerede skrantende helsesituasjon.

Velferdsalliansen mener at løsningen er å tette hullene i arbeids- og velferdssystemet og styrke den enkeltes rettigheter. Dette må gjøres ved at:

  • AAP fanger opp alle som er for syke til å arbeide og som trenger behandling og avklaring og/eller kvalifisering for arbeid. Tidsavgrensningen for AAP må følge sakens behov og karenstiden må bort.
  • Kvalifiseringsprogrammet må bli en rettighet for langtidsledige og friske mottakere av sosialhjelp med behov for kvalifisering og oppfølging.
  • Brukere som trenger kvalifisering utover en to-årsperiode må få rett til fagutdanning og/eller opplæringsplass med full lønn og lønnstilskudd.
  • Husbankens bostøtte-, tilskudds- og låneordninger for trygdede og deltakere i kvalifiseringsprogram må økes.

Dersom arbeidsledige har rett til dagpenger, kvalifiseringsprogram eller lønnstilskudd – syke har rett til sykepenger, AAP eller uføretrygd – samtidig som bostøtten til trygdede styrkes – da faller behovet for sosialhjelp som langtidsytelse vekk.

Dette vil være en god investering fordi et reelt sikkerhetsnett med rett til kvalifiseringsprogram og opplæringsarbeidsplasser med lønnstilskudd, ikke bare vil styrke inkluderingen i arbeidsmarkedet for de som trenger det mest – det vil også gi mer effektiv bruk av tiltaksmidlene og spart sosialhjelp.

Flere saker: