Høringsuttalelser og innspill

Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti

Felipe F. Garcia ⋅ 24. mai 2023

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway: Forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi (forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti). Gratis barnehage, SFO og fritidskort/tilbud om gratis fritidsaktivitet.

Det å tilby gratis barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidskort/tilbud om gratis fritidsaktiviteter kan ha en rekke positive effekter på unge mennesker som faller ut av skolen.

For det første kan gratis barnehage være en avgjørende faktor for at foreldre med lav inntekt eller vanskelige livssituasjoner skal kunne sende barna sine i barnehage. Barnehagen kan være en viktig arena for sosial læring og utvikling, og kan også gi barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. Ved å tilby gratis barnehage, kan man dermed bidra til å redusere sosial ulikhet og gi alle barn en likeverdig start i livet.

For det andre kan SFO bidra til å gi barna en meningsfull og stimulerende fritid. Mange foreldre har ikke mulighet til å være hjemme med barna sine etter skoletid, og for disse barna kan SFO være en viktig arena for læring og sosialt samvær. Ved å tilby gratis SFO, kan man sikre at alle barn får tilgang til denne type tilbud, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

For det tredje kan tilbud om gratis fritidsaktiviteter og fritidskort bidra til å gi unge mennesker en meningsfull fritid og mulighet til å utvikle seg utenfor skolen. Mange barn og ungdommer kan oppleve en økonomisk barriere når det gjelder å delta på fritidsaktiviteter og arrangementer. Ved å tilby gratis fritidskort eller tilbud om gratis fritidsaktiviteter, kan man sikre at alle unge mennesker får muligheten til å delta på aktiviteter som interesserer dem, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Dette kan bidra til å styrke selvfølelsen og selvtilliten til barna, samtidig som det gir dem mulighet til å utvikle seg på områder som ikke nødvendigvis dekkes av skolen.

Til slutt kan gratis barnehage, SFO og fritidskort/tilbud om gratis fritidsaktiviteter også ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet. Ved å gi barn og unge mennesker gode og meningsfulle tilbud utenfor skolen, kan man bidra til å skape en tryggere og mer inkluderende samfunnskultur. Dette kan igjen bidra til å redusere kriminalitet og sosiale problemer, og bidra til å skape et mer harmonisk samfunn.

Samlet sett kan tiltak som gratis barnehage, SFO og fritidskort/tilbud om gratis fritidsaktiviteter være svært gunstige for unge mennesker som faller ut av skolen. Ved å gi dem gode og meningsfulle tilbud utenfor skolen, kan man bidra til å styrke deres selvfølelse og selvtillit, samtidig som man sikrer at alle får en likeverdig mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette kan igjen bidra til å redusere sosiale ulikheter og skape et tryggere og mer inkluderende samfunn for alle. Det er derfor viktig at man legger til rette for slike tiltak, slik at unge som faller ut av skolen får de mulighetene og ressursene de trenger for å kunne utvikle seg og lykkes, både på kort og lang sikt.

Ungdom som faller ut av videregående skole må få rett til tilbud om fagopplæring som kombinasjon av skole og arbeids-/lærlingeplass

Det å gi unge mennesker som har falt ut av skolen rett til tilbud om fagopplæring som kombinasjon av skole og arbeids-/lærlingeplass kan ha en rekke positive konsekvenser.

For det første kan dette tiltaket bidra til å redusere frafallet i videregående skole. Mange ungdommer som sliter med å holde følge med undervisningen, kan ha en lettere tid med å lære når de får kombinere teori med praktisk arbeid. Ved å gi disse ungdommene muligheten til å lære gjennom arbeidserfaring og lærlingeplasser, kan de få en mer praktisk tilnærming til faget de skal lære. Dette kan bidra til å øke motivasjonen og interesse for faget, og gjøre det mer meningsfullt for dem å fullføre utdanningen sin.

For det andre kan denne typen fagopplæring også ha en positiv innvirkning på ungdommenes fremtidige yrkesliv. De som får denne typen opplæring, vil ha praktisk erfaring og kunnskap som kan være svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. De vil også få muligheten til å knytte kontakter og bygge nettverk i bransjer som de er interessert i å jobbe i. Dette kan gjøre det lettere for dem å finne arbeid etter endt utdanning, og øke sjansene deres for å få en stabil jobb og en trygg økonomisk situasjon.

For det tredje kan fagopplæring som kombinerer skole og arbeids-/lærlingeplass også bidra til å redusere sosial ulikhet og fattigdom. Mange av de ungdommene som faller ut av skolen, kan komme fra familier med lav inntekt eller vanskelige hjemmeforhold. Ved å gi dem muligheten til å få praktisk erfaring og jobbe, kan de tjene penger samtidig som de lærer. Dette kan gi dem en mulighet til å komme seg ut av fattigdom og skape en bedre fremtid for seg selv og sine familier.

Til slutt kan dette tiltaket også bidra til å øke samfunnets verdiskapning og økonomiske vekst. Ved å gi ungdommer praktisk kunnskap og ferdigheter, kan de bidra til å skape verdier og øke produktiviteten i arbeidsmarkedet. Dette kan igjen bidra til å øke landets konkurranseevne og økonomiske vekst på lang sikt.

Alt i alt kan tiltaket om å gi ungdommer som faller ut av skolen rett til tilbud om fagopplæring som kombinasjon av skole og arbeids-/lærlingeplass være svært gunstig både for den enkelte ungdom og for samfunnet som helhet. Ved å gi ungdommene muligheten til å lære gjennom arbeidserfaring og praktisk erfaring, kan de skape en bedre fremtid for seg selv og for samfunnet rundt dem.

Det å ha flere kvalifiserte ansatte i NAV kan ha en svært positiv effekt på ungdom som står i fare for å falle utenfor skolen og arbeidslivet. NAV har en viktig rolle når det gjelder å bistå mennesker som har falt utenfor arbeidslivet eller som har behov for hjelp og veiledning for å komme seg videre. Dette gjelder også for ungdom som har falt ut av skolen eller står i fare for å gjøre det.

Ja til flere kvalifiserte ansatte i NAV, som får tid til oppfølging av brukere inn mot arbeidsgivere, utdanning

En av de viktigste oppgavene til NAV er å bistå med arbeidsrettede tiltak og oppfølging for brukere som har behov for dette. Dette kan være alt fra jobbsøkerkurs og arbeidstrening til tiltak for å få ungdom tilbake i skolen eller i arbeidslivet. For at dette skal fungere best mulig, er det viktig å ha tilstrekkelig med kvalifisert personale som kan gi god og individuell oppfølging til hver enkelt bruker.

Ved å ha flere kvalifiserte ansatte i NAV, kan man sikre at ungdom som står i fare for å falle utenfor skolen og arbeidslivet får den oppfølgingen og veiledningen de trenger for å komme seg videre. Dette kan være alt fra hjelp til å finne riktig utdanningsløp til å finne en passende lærlingeplass eller jobb. Ved å ha ansatte med høy kompetanse og erfaring, kan man også sikre at veiledningen og oppfølgingen tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger.

I tillegg til å bistå med arbeidsrettede tiltak, har NAV også en viktig rolle når det gjelder å tilby sosialhjelp og andre velferdsordninger. Ved å ha tilstrekkelig med kvalifiserte ansatte, kan man sikre at også disse ordningene fungerer godt og at ungdom som har behov for økonomisk støtte eller annen hjelp får den hjelpen de trenger.

Til slutt kan det å ha flere kvalifiserte ansatte i NAV også bidra til å redusere sosiale forskjeller og skape et mer inkluderende samfunn. Ved å gi ungdom som står i fare for å falle utenfor skolen og arbeidslivet den hjelpen de trenger, kan man bidra til å skape større likhet og rettferdighet i samfunnet. Dette kan igjen bidra til å redusere fattigdom og andre sosiale problemer, og skape en mer harmonisk samfunnskultur.

Samlet sett kan det å ha flere kvalifiserte ansatte i NAV være en viktig faktor når det gjelder å bistå ungdom som står i fare for å falle utenfor skolen og arbeidslivet. Ved å sikre god og individuell oppfølging til hver enkelt bruker, kan man bidra til å skape større likhet og rettferdighet i samfunnet, samtidig som man gir ungdommene de ressursene og mulighetene de trenger for å kunne utvikle seg og lykkes på sikt.

Ungdom som mottar en ytelse fra NAV må få rett til jevn og tett oppfølging fra en veileder. 

Å ha jevn og tett oppfølging fra en veileder kan ha stor betydning for unge som mottar en ytelse fra NAV og som står i fare for å falle ut av skolen eller arbeidslivet. En veileder kan gi ungdommene den støtten og veiledningen de trenger for å komme seg videre og finne en passende vei videre i livet.

En av de viktigste oppgavene til en veileder er å hjelpe ungdommene med å kartlegge sine behov og ønsker når det gjelder utdanning og arbeid. Dette kan være en kompleks prosess som krever tett oppfølging og individuell tilpasning, spesielt når det gjelder ungdomm er som har falt ut av skolen eller har andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne sin vei videre.

Ved å ha jevn og tett oppfølging fra en veileder, kan ungdommene få den støtten de trenger for å finne sin vei tilbake til skolen eller arbeidslivet. Veilederen kan hjelpe dem med å finne ut hvilke utdanningsløp eller yrkesveier som passer best for dem, og gi dem råd og veiledning når det gjelder å søke jobber eller lærlingeplasser.

I tillegg til å bistå med råd og veiledning, kan en veileder også være en viktig støttespiller for ungdommene i hverdagen. Dette kan være alt fra å bistå med søknader om sosialhjelp til å hjelpe dem med å finne bolig eller andre praktiske ting som kan være utfordrende for unge som ikke har et sterkt nettverk rundt seg.

Til slutt kan det å ha jevn og tett oppfølging fra en veileder også bidra til å forebygge frafall og redusere sosiale forskjeller. Ved å gi ungdommene den støtten og veiledningen de trenger, kan man sikre at de ikke faller utenfor skolen eller arbeidslivet og havner i en vanskelig situasjon. Dette kan igjen bidra til å skape større likhet og rettferdighet i samfunnet, og sikre at alle får like muligheter til å utvikle seg og lykkes på sikt.

Samlet sett kan det å ha jevn og tett oppfølging fra en veileder være en viktig faktor når det gjelder å bistå ungdom som står i fare for å falle utenfor skolen eller arbeidslivet. Ved å gi dem den støtten og veiledningen de trenger, kan man sikre at de får de ressursene og mulighetene de trenger for å kunne utvikle seg og lykkes på sikt, samtidig som man bidrar til å skape større likhet og rettferdighet i samfunnet.

Ungdom må få muligheten til å forholde seg til én og samme veileder, så lenge det er praktisk mulig.

En kontinuerlig og stabil veiledning vil være avgjørende for ungdom som står i fare for å falle ut av skolen og arbeidslivet. Det kan være utfordrende for ungdom å forholde seg til ulike veiledere med forskjellig kompetanse og arbeidsmetoder, og dette kan føre til at de mister tillit til systemet. En fast veileder kan derimot bygge opp tillit og et positivt forhold med ungdommen, og dermed øke sjansene for en positiv utvikling.

I tillegg kan en fast veileder bidra til å skape en mer helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging. En veileder som har fulgt ungdommen over tid vil kjenne deres styrker, utfordringer og interesser, og dermed kunne tilrettelegge for en oppfølging som passer best for dem. Dette kan for eksempel innebære å tilby ulike typer arbeidspraksis eller lærlingeplasser, eller å finne alternative skole- og utdanningsløp som passer bedre for den enkelte.

En fast veileder vil også kunne bistå med å identifisere eventuelle hindringer og utfordringer som kan stå i veien for ungdommens utvikling, og dermed bidra til å finne gode løsninger for å overvinne disse. Dette kan være alt fra psykiske helseutfordringer til økonomiske eller sosiale problemer.

Til syvende og sist vil en fast og individuelt tilpasset oppfølging fra en kompetent veileder være avgjørende for å hjelpe ungdommen tilbake på rett spor. Det vil bidra til å bygge opp deres selvtillit, motivasjon og tro på egen mestringsevne, og dermed øke sjansene for å fullføre utdanning og komme ut i arbeidslivet.

 

Flere saker: